نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorیزدان شناس باصفت, محمد ابراهیمfa_IR
dc.contributor.authorرشوند, پوریاfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T17:04:31Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T17:04:33Z
dc.date.available1402-08-19T17:04:31Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T17:04:33Z
dc.date.issued2023-10-23en_US
dc.date.issued1402-08-01fa_IR
dc.date.submitted2022-09-15en_US
dc.date.submitted1401-06-24fa_IR
dc.identifier.citationیزدان شناس باصفت, محمد ابراهیم, رشوند, پوریا. (1402). بررسی بهره وری نیروی کار در ساخت و ساز بر اساس سطوح اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی. نشریه مهندسی سازه و ساخت, 10(8)doi: 10.22065/jsce.2023.358138.2916fa_IR
dc.identifier.issn2476-3977
dc.identifier.issn2538-2616
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22065/jsce.2023.358138.2916
dc.identifier.urihttps://www.jsce.ir/article_166067.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1037695
dc.description.abstractافزایش بهره وری نیروی انسانی یکی از برنامه ‌های اصلی مدیران در هر سازمان می باشد، زیرا نیروی انسانی مهم ترین سرمایه هر سازمانی به شمار می ‌رود. بهره ‌وری نیروی انسانی یعنی حداکثر استفاده از مهارت ها و توان نیروی انسانی. در این تحقیق شش کارکرد جذب و استخدام، تحلیل شغل، آموزش، ارزیابی عملکرد، روابط کار و خدمات کارکنان به عنوان عوامل تاثیر گذار در مدیریت منابع انسانی برای افزایش بهره وری نیروی انسانی در نظر گرفته می شوند. همچنین دو متغیر توانمندی شغلی و انگیزه شغلی نیز به عنوان متغیرهای میانجی در نظر گرفته می شوند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت تحقیق توصیفی، از نظر روش کاربردی داده ها جزء روش های توصیفی- پیمایشی و از نظر روند اجرای تحقیق کیفی است. در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت های پیمانکاری با درجه یک تا پنج به تعداد 150 نفر می باشد. در این تحقیق داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از میان کارکردهای شش گانه مدیریت منابع انسانی، متغیرهای مستقل تحلیل شغل و خدمات کارکنان بیشترین تاثیر و متغیر مستقل ارزیابی عملکرد کمترین تاثیر را بر متغیر میانجی انگیزه شغلی دارند. همچنین دو متغیر مستقل جذب و استخدام و خدمات کارکنان بیشترین تاثیر و متغیر مستقل تحلیل شغل کمترین تاثیر را بر متغیر میانجی توانمندی شغلی دارند. در نتیجه از بین دو متغیر میانجی توانمندی شغلی و انگیزه شغلی، متغیر عملکرد فردی بیشتر به توانمندی شغلی وابسته است.fa_IR
dc.format.extent2360
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن مهندسی سازه ایرانfa_IR
dc.publisherIranian Society of Structrual Engineering (ISSE)en_US
dc.relation.ispartofنشریه مهندسی سازه و ساختfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Structural and Construction Engineeringen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22065/jsce.2023.358138.2916
dc.subjectبهره‌وریfa_IR
dc.subjectنیروی‌کارfa_IR
dc.subjectمدیریتfa_IR
dc.subjectمنابع انسانیfa_IR
dc.subjectساخت و سازfa_IR
dc.subjectمدیریت پروژه و ساختfa_IR
dc.titleبررسی بهره وری نیروی کار در ساخت و ساز بر اساس سطوح اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی - پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایرانfa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue8


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد