نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorقرقچیان, اعظم الساداتfa_IR
dc.contributor.authorمحمدی منش, حسینfa_IR
dc.contributor.authorفانی, سید رضاfa_IR
dc.contributor.authorحکیمی, محسنfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T16:50:31Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T16:50:33Z
dc.date.available1402-08-19T16:50:31Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T16:50:33Z
dc.date.issued2023-02-20en_US
dc.date.issued1401-12-01fa_IR
dc.date.submitted2020-12-03en_US
dc.date.submitted1399-09-13fa_IR
dc.identifier.citationقرقچیان, اعظم السادات, محمدی منش, حسین, فانی, سید رضا, حکیمی, محسن. (1401). جذب سطحی یون سیانید با نانوجاذب زئولیت کلینوپتیلولیت. نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران, 41(4), 121-130.fa_IR
dc.identifier.issn1022-7768
dc.identifier.urihttps://www.nsmsi.ir/article_246703.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1037377
dc.description.abstractسیانید از جمله مواد سمی است که در پساب بسیاری از صنایع وجود دارد و راه‌های متفاوتی برای کاهش آن بررسی شده است، از جمله می‌توان به روش‌های اکسایش با ازن، تخریب با تابش پرتو فرابنفش، کلردار کردن قلیایی و تخریب با استفاده از پراکسید هیدروژن اشاره کرد. هر کدام از این روش‌ها دارای معایب و برتری‌های گوناگونی هستند اما از میان آن‌ها، جذب سطحی یک روش مؤثر و کارآمد محسوب می‌شود. از طرفی زئولیت‌ها که آلومینوسیلیکات بلورین و آبدار فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی هستند، توانایی جذب کاتیون‌ها و آنیون‌ها را دارد. در این پژوهش، جذب سطحی یون‌ سیانید از محلول‌های آبی با استفاده از زئولیت و عامل‌های مؤثر بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تهیه محلول سیانید بر اساس روش استاندارد از نمک سدیم سیانید و برای تنظیمpH   از محلول‌های 1/0 مولار هیدروکلریدریک اسید و سدیم هیدروکسید استفاده شد. در این پژوهش، به بررسی عامل‌های اثر  pH اولیه محلول، اثر غلظت اولیه محلول، اثر مقدار جاذب، اثر زمان تماس و اثر دما بر جذب سطحی یون‌های سیانید با نانوجاذب زئولیت کلینوپتیلولیت پرداخته شد و پس از بررسی‌های انجام شده مقدارهای بهینه و مناسب هر یک از پارامترهای مؤثر (6pH=، غلظت اولیه محلول یون سیانید 150 میلی‌گرم در لیتر، مقدارجاذب یک گرم بر لیتر، زمان تماس 60 دقیقه و دما 22 درجه سلسیوس) که بیش‌ترین مقدار درصد جذب یون سیانید را دارا می‌باشد به‌دست آمد. تحت این شرایط بهینه، بیش‌ترین درصد جذب آنیون سیانید بر روی نانوجاذب زئولیت کلینوپتیلولیت 85 درصد به‌دست آمد. همچنین به بررسی رابطه بین داده‌های تجربی و معادله هم‌دماهای لانگمویر، فروندلیچ و تمکین پرداخته شد. مقدارR2  برای هم‌دماهای لانگمویر، فروندلیچ و تمکین به ترتیب 8337/0، 9837/0 و 99/0 به‌دست آمد که نشان می‌دهد بین داده‌های تجربی و هم‌دمای تمکین تطابق بیش‌تری نسبت به دو هم‌دمای دیگر وجود دارد.fa_IR
dc.format.extent1172
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherجهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofنشریه شیمی و مهندسی شیمی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofNashrieh Shimi va Mohandesi Shimi Iranen_US
dc.subjectجذب سطحیfa_IR
dc.subjectآنیون سانیدfa_IR
dc.subjectنانوجاذب زئولیت کلینوپتیلولیتfa_IR
dc.subjectهم‌دماfa_IR
dc.subjectشیمی فیزیک و شیمی سطحfa_IR
dc.titleجذب سطحی یون سیانید با نانوجاذب زئولیت کلینوپتیلولیتfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی-پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشکده شیمی، مجتمع علوم، دانشگاه یزد، یزد، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشکده شیمی، مجتمع علوم، دانشگاه یزد، یزد، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentبخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشکده فیزیک، مجتمع علوم، دانشگاه یزد، یزد، ایرانfa_IR
dc.citation.volume41
dc.citation.issue4
dc.citation.spage121
dc.citation.epage130
nlai.contributor.orcid0000-0002-9651-2689


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد