نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorزنگانه, حسینfa_IR
dc.contributor.authorشهیدی, فخریfa_IR
dc.contributor.authorمرتضوی, سید علیfa_IR
dc.contributor.authorعلیزاده بهبهانی, بهروزfa_IR
dc.date.accessioned1402-07-26T07:22:51Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-10-18T07:22:53Z
dc.date.available1402-07-26T07:22:51Zfa_IR
dc.date.available2023-10-18T07:22:53Z
dc.date.issued2023-09-23en_US
dc.date.issued1402-07-01fa_IR
dc.date.submitted2021-07-26en_US
dc.date.submitted1400-05-04fa_IR
dc.identifier.citationزنگانه, حسین, شهیدی, فخری, مرتضوی, سید علی, علیزاده بهبهانی, بهروز. (1402). بررسی ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی نانوامولسیون اسانس گریپ‌فروت بر میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا: یک مطالعه آزمایشگاهی. نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, 19(4), 415-425. doi: 10.22067/ifstrj.2021.71660.1074fa_IR
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.2021.71660.1074
dc.identifier.urihttps://ifstrj.um.ac.ir/article_40603.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1035739
dc.description.abstractدر این مطالعه، فعالیت آنتی‌اکسیدانی نانوامولسیون اسانس گریپ‌فروت (برحسب درصد مهار رادیکال‌های آزاد DPPH و ABTS و رنگبری بتاکاروتن-لینولئیک اسید) و اثر ضدمیکروبی آن در برابر باکتری‌های پاتوژن و مولد فساد Escherichia coli، Salmonella typhi، Pseudomonas aeruginosa، Listeria innocua، Staphylococcus aureus، Bacillus cereus، Bacillus subtilis، Streptococcus pyogenes و Staphylococcus epidermidis بر اساس روش‌های دیسک دیفیوژن آگار، چاهک آگار و حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی بررسی گردید. نتایج نشان داد که نانوامولسیون اسانس گریپ‌فروت دارای اثر آنتی‌اکسیدانی قابل‌توجه 27/42 میلی‏گرم در میلی‏لیتر، 27/33 میلی‏گرم در میلی‏لیتر و 54/54 درصد به‌ترتیب برحسب آزمون‌های مهار رادیکال DPPH، ABTS و رنگبری محلول بتاکاروتن-لینولئیک اسید می‌باشد. با توجه به نتایج، کمترین میزان قطر هاله عدم رشد مربوط به باکتری E. coli و بیشترین میزان قطر هاله عدم رشد در باکتری L. innocua مشاهده گردید. حداقل غلظت مهارکنندگی برای باکتری‌های L. innocua و S. aureus (حساس­ترین باکتری­ها) برابر با 25 میلی‏گرم در میلی‏لیتر بود و باکتری­هایی مانند E. coli، S. typhi و P. aeruginosa بیشترین غلظت مهارکنندگی (200 میلی‏گرم در میلی‏لیتر) را به خود اختصاص دادند. همچنین کمترین غلظت کشندگی (200 میلی‏گرم در میلی‏لیتر) مربوط به باکتری‌های L. innocua و S. aureus و بیشترین مقدار آن (بیش از 400 میلی‏گرم در میلی‏لیتر) مربوط به E. coli، S. typhi و P. aeruginosa بود. مطابق نتایج، نانوامولسیون اسانس گریپ‌فروت را می‌توان بعنوان ترکیب طبیعی با فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی جهت کنترل واکنش‌های اکسیداسیون و رشد میکروارگانیسم‌های مولد فساد و پاتوژن استفاده نمود.fa_IR
dc.format.extent924
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.relation.ispartofنشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایرانfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.2021.71660.1074
dc.subjectاثر آنتی‌اکسیدانیfa_IR
dc.subjectاسانس گریپ‌فروتfa_IR
dc.subjectفعالیت ضدمیکروبیfa_IR
dc.subjectنانوامولسیونfa_IR
dc.titleبررسی ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی نانوامولسیون اسانس گریپ‌فروت بر میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا: یک مطالعه آزمایشگاهیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشی فارسیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانfa_IR
dc.citation.volume19
dc.citation.issue4
dc.citation.spage415
dc.citation.epage425
nlai.contributor.orcid0000-0002-5257-8205
nlai.contributor.orcid0000-0002-1447-5088


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد