نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorقاسمی, محمدfa_IR
dc.contributor.authorآذر, داودfa_IR
dc.contributor.authorسجادی اصیل, وحیدfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-14T11:58:08Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-09-05T11:58:08Z
dc.date.available1402-06-14T11:58:08Zfa_IR
dc.date.available2023-09-05T11:58:08Z
dc.date.issued2023-08-23en_US
dc.date.issued1402-06-01fa_IR
dc.date.submitted2022-03-09en_US
dc.date.submitted1400-12-18fa_IR
dc.identifier.citationقاسمی, محمد, آذر, داود, سجادی اصیل, وحید. (1402). الگوی ارزیابی قدرت آفند سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران. علوم و فنون نظامی, 19(64), 33-52. doi: 10.22034/qjmst.2023.550347.1678fa_IR
dc.identifier.issn2008-191X
dc.identifier.issn2676-4520
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/qjmst.2023.550347.1678
dc.identifier.urihttps://www.qjmst.ir/article_707360.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1035359
dc.description.abstractﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﻗﺪرت ﺳﺎﻳﺒﺮ، ﺷﺎﻳﺪ مهم‌ترین اﺑﺰار ﻧﻮﻇﻬﻮر ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد. در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻏﻠﺐ نیروهای مسلح ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ایمن‌سازی ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮ و فراسایبری ﺧـﻮد در ﺑﺮاﺑـﺮ ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﺤﻮل ﺟﺪﻳﺪی آﻣﺎده می‌شوند. رهنامه‌های ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻓﻀـﺎی ﺳـﺎﻳﺒﺮ ﺗـﺪوﻳﻦ می‌شوند. در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎزﻋﻪ، از شورش‌های داﺧﻠﻲ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﺟﻨـﮓ ﻣﺘﻌـﺎرف، ﻗـﺪرت ﺳﺎﻳﺒﺮ، ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺘﻤـﻲ و ﮔﺮﻳﺰﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ توانمندی‌های ﻧﻈـﺎﻣﻲ اﺳـﺖ و اﻳـﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ فناوری‌های ﻣﺪرن شکل‌گرفته اﺳت. مراکز سایبری در ساختار نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران یک سازمان مهم به‌حساب می‌آیند و نتایج عملکرد آن نقش حیاتی در عملکرد و کارآمدی ارتش خواهد داشت. ازاین‌رو پایش عملکرد آن‌ها بر اساس الگوهای نوین ارزیابی، یکی از وظایف مهم فرماندهان عالی نیروهای مسلح به‌حساب می‌آید. این تحقیق با هدف ارائه الگوی ارزیابی قدرت آفند سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی، روش پژوهش توصیفی و رویکرد تحقیق کیفی و کمی است. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل کیفی و کمی این پژوهش، احصا ۱۲ شاخص برای ارزیابی آفند سایبری و ارائه الگوی ارزیابی قدرت آفند سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofعلوم و فنون نظامیfa_IR
dc.relation.ispartofMilitary Science and Tacticsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/qjmst.2023.550347.1678
dc.subjectفضای سایبرfa_IR
dc.subjectقدرت سایبریfa_IR
dc.subjectآفند سایبریfa_IR
dc.subjectعلوم نظامیfa_IR
dc.titleالگوی ارزیابی قدرت آفند سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجاfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجاfa_IR
dc.citation.volume19
dc.citation.issue64
dc.citation.spage33
dc.citation.epage52
nlai.contributor.orcid0000000173656658


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد