نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorایزانلو, هادیfa_IR
dc.contributor.authorحاجی‌نیا, زهراfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-14T11:42:43Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-09-05T11:42:53Z
dc.date.available1402-06-14T11:42:43Zfa_IR
dc.date.available2023-09-05T11:42:53Z
dc.date.issued2021-05-22en_US
dc.date.issued1400-03-01fa_IR
dc.date.submitted2022-07-24en_US
dc.date.submitted1401-05-02fa_IR
dc.identifier.citationایزانلو, هادی, حاجی‌نیا, زهرا. (1400). هستی‌شناسی حقیقت علم و ثمرات مترتب بر آن از منظر حکمت متعالیه. نسیم خرد, 7(1), 23-40.fa_IR
dc.identifier.issn2476-4302
dc.identifier.urihttps://nasim-e-kherad.ismc.ir/article_153928.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1035030
dc.description.abstractمسئلة علم یکی از بنیادی‌ترین مباحث فلسفه است که بسیاری را به تأمل دربارة حقیقت و کیفیت آن واداشته است. علم به معنای مطلق دانش و آگاهی، مفهومی بدیهی است؛ اما رویکرد حکمای اسلامی به حقیقت آن متفاوت است. بعضی آن را امری سلبی و بعضی آن را صورت منطبعه در عقل و برخی نیز آن را از مقولة اضافه دانسته‌اند. ملاصدرا نیز با توجه به مبانی خاص خود از جمله اصالت وجود، حقیقت علم را امری وجودی و حضوری می‌داند و با این رویکرد، علم را از سنخ وجود و خارج از مفاهیم ماهوی می‌داند. پژوهش پیش رو با روش توصیفی ـ تحلیلی می‌کوشد تبیینی روشن از حقیقت علم ارائه دهد. بدین منظور نخست حقیقت علم را از دیدگاه حکمای پیش از ملاصدرا بررسی و سپس دیدگاه ملاصدرا مبنی بر حضوری بودن حقیقت علم را تبیین کرده‌ایم. در بخش دوم مقاله نیز آثار وجودی مترتب بر حضوری بودن علم را بررسی کرده‌ایم که عمومیت و تشکیکی بودن علم، انحصاری بودن علم حضوری، عینیت عالم و معلوم، و علم جمادات از نتایج آن است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherمرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامیfa_IR
dc.relation.ispartofنسیم خردfa_IR
dc.subjectهستی‌شناسیfa_IR
dc.subjectعلمfa_IR
dc.subjectتجردfa_IR
dc.subjectحضورfa_IR
dc.subjectحکمت متعالیهfa_IR
dc.titleهستی‌شناسی حقیقت علم و ثمرات مترتب بر آن از منظر حکمت متعالیهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی ترویجیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایرانfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue1
dc.citation.spage23
dc.citation.epage40
nlai.contributor.orcid0000000150339246


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد