دوره 6, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • آگاهی: ماهیت مکان در فلسفه اسلامی 

  صالحی آسفیجی, نورالله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2020-11-21)
  درﺑﺎره‌ی ﻣﻜﺎن، اﻗﻮال ﻧﺎدری از ﻓﻼﺳﻔﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﻣﺸﻬﻮر از ﺑﻴﻦ ﻓﻼﺳﻔﻪ‌ی ﻣﺴﻠﻤﺎن دو ﻗﻮل اﺳﺖ، ﻳﻜﻲ ﻗﻮﻟﻲ ﻛﻪ از اﻓﻼﻃﻮن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﻌﻀﻲ از ﺣﻜﻤﺎی اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻼﺻﺪرا آن را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮده‌اﻧﺪ و دﻳﮕﺮی ﻗﻮل ﻣﻨﻘﻮل از ارﺳﻄﻮ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺸﺎﻳﻴﻦ ...

 • کرامت انسان در اسلام و کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن 

  قربانی, قدرت‌الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2020-11-21)
  کرامت انسان از مهم‌ترین پرسش‌های پیش روی متفکران است. نگرش به این مسأله دارای اهمیت و کارکرد خاص خود از منظر الهی و سرمدی است؛ زیرا محدودیت‌های نگرش‌های تجربی انسانی را ندارد. بر این اساس می‌توان به مبانی مهم کرامت انسان، ...

 • بررسی مسأله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت ازدیدگاه ملاصدرا، علامه طباطبایی، امام خمینی و شهیدمطهری 

  کاظمی, حسین (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2020-11-21)
  این مقاله در تلاش است ضمن واکاوی و بررسی نظریات ملاصدرا، علامه طباطبایی، امام خمینی و شهید مطهری، در مورد مسأله اصالت وجود و ماهیت و تفاوت در نظریه‌ی اصالت وجود و ماهیت را بازشناسی کند. تعابیر دوگانه‌ای از ماهیت در آثار ...

 • بررسی وجود رابط معلول از نگاه صدرالمتألهین 

  علوی‌تبار, سینا؛ سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2020-11-21)
  عین‌الربط بودن معلول از سوی صدرالمتألهین بارها مورد استدلال و استشهاد قرار گرفته است و این مورد قبول است که وجود معلول در ذاتش محتاج به علت است و این احتیاج به علت مقوّم معلول است و ممکن نیست که معلول در وجود یا عدم استقلال ...

 • رویکرد مسئله‌محور در مطالعه تاریخ فلسفه اسلامی با تطبیق بر بحث اصالت وجود 

  جهانگیری, هادی؛ فربهی, احمد (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2020-11-21)
  هر علمی را با نگاه درجه‌یک و درجه‌دو می‌توان مورد مطالعه قرار داد؛ نگاه درجه‌دو به یک علم یعنی خود آن علم به‌عنوان موضوع مطالعه و بررسی قرار بگیرد. فلسفه به‌عنوان دانشی با سابقه‌ی تاریخی دوهزارساله، این ظرفیت را دارد که ...

 • اراده آزاد انسان؛ بررسی تطبیقی نظریه اصول فقه معاصر و حکمت متعالیه 

  افشارپور, مجتبی؛ قمی, محسن (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2020-11-21)
  مختار یا مجبور بودن انسان در افعال خود، مسئله‌ای است که از دیرباز ذهن انسان‌های عاقل را به خود مشغول کرده است. حتی با پذیرش اختیار، دقت در لایه‌های درونی نفس انسانی شبهه غیرمختار بودن انسان را از زاویه‌ای دیگر مطرح می‌سازد. ...

 • سرمقاله 11 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2020-11-21)