نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحیدرلی, الیارfa_IR
dc.contributor.authorاوریا, احدfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-13T20:02:42Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-09-04T20:02:48Z
dc.date.available1402-06-13T20:02:42Zfa_IR
dc.date.available2023-09-04T20:02:48Z
dc.date.issued2023-08-23en_US
dc.date.issued1402-06-01fa_IR
dc.date.submitted2022-07-23en_US
dc.date.submitted1401-05-01fa_IR
dc.identifier.citationحیدرلی, الیار, اوریا, احد. (1402). بررسی آزمایشگاهی تأثیر تثبیت سیمانی فصل مشترک مسلح‌کننده و ماسه در مقاومت برشی فصل مشترک. پژوهش‌های عمران و محیط زیست, 9(1), 77-89. doi: 10.22091/cer.2022.8359.1415fa_IR
dc.identifier.issn2476-4051
dc.identifier.issn2476-406X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22091/cer.2022.8359.1415
dc.identifier.urihttps://cer.qom.ac.ir/article_2324.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1034721
dc.description.abstractفصل مشترک خاک و مسلح کننده پارامتری بسیار تأثیرگذار در تحلیل و طراحی سیستم های خاک مسلح می باشد به‌طوری‌که با تقویت فصل مشترک خاک و مسلح کننده می توان طول مصرفی مسلح کننده‌ی مورداستفاده را تا حد فراوانی کاهش داد.در این تحقیق تغییر ضخامت مسلح کننده مورداستفاده، تأثیر مقادیر مختلف سیمان افزوده‌شده در فصل مشترک خاک و مسلح کننده و همچنین تأثیر تغییر ضخامت مسلح کننده به همراه لایه ی سیمانی به‌صورت آزمایشگاهی با استفاده از آزمایش برش مستقیم در تنش های عمودی50، 100 و 150 کیلو پاسکال بررسی‌شده است. در این آزمایش ها مقادیر متفاوت سیمان بر اساس گرم بر سانتی متر مربع بر فصل مشترک خاک و مسلح کننده اضافه گردید. نمونه های مختلفی باضخامت‌های مختلفی از مسلح کننده که با چسباندن مسلح کننده‌ها با یکدیگر تشکیل‌شده بودند، بررسی شد. بر اساس نتایج آزمایشگاهی، با افزایش ضخامت مسلح کننده از1.13 میلی‌متر به 5.65میلی‌متری مقاومت برشی خاک مسلح بدون تثبیت سیمان در حدود 30درصد افزایش‌یافته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد در مقادیر اولیه ی سیمان افزوده‌شده به فصل مشترک خاک و مسلح کننده(0.016 گرم بر سانتی متر مربع )،مشخصات مکانیکی خاک تغییر مشخصی نمی کند ولی با افزودن آن به‌اندازه‌ی مقادیر بیش تر می توان تغییر چشمگیری در مقاومت برشی نمونه ها به‌واسطه‌ی بهبود زاویه اصطکاک ظاهری بین خاک و مسلح کننده مشاهده کرد. قابل‌ذکر می باشد مقاومت برشی فصل مشترک خاک و مسلح کننده در ژئوتکستایل های تثبیت‌شده باسیمان در ضخامت‌های مشابه نسبت به ژئوتکستایل های بدون تثبیت سیمانی، در حدود 46درصد بیشتر می باشد.fa_IR
dc.format.extent2081
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه قمfa_IR
dc.publisherUniversity of Qomen_US
dc.relation.ispartofپژوهش‌های عمران و محیط زیستfa_IR
dc.relation.ispartofCivil and Environmental Researchesen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22091/cer.2022.8359.1415
dc.subject"سیمان"fa_IR
dc.subject"فصل مشترک"fa_IR
dc.subject"ضخامت"fa_IR
dc.subject"ژئوتکستایل"fa_IR
dc.subjectروش‌های عددی و آزمایشگاهیfa_IR
dc.titleبررسی آزمایشگاهی تأثیر تثبیت سیمانی فصل مشترک مسلح‌کننده و ماسه در مقاومت برشی فصل مشترکfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانfa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue1
dc.citation.spage77
dc.citation.epage89


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد