مرور دوره 11, شماره 2 بر اساس تاریخ انتشار

 • بررسی‌‌چالش‌‌های روان‌شناختی زنان ایرانی‌‌ازدواج کرده با مردان افغان 

  alborzi, محبوبه (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-06-22)
  پژوهش‌‌حاضر باهدف بررسی‌‌چالش‌‌های روان‌شناختی زنان ایرانی ازدواج کرده با مردان افغان به‌شیوه کیفی از نوع پدیدارشناسی‌‌توصیفی (تجربه زیسته) انجام شد. جامعه آماری شامل زنان ازدواج کرده با مردان افغان در استان فارس بود که ...

 • بررسی فقهی نکاح موقت طفل ازسوی ولیّ قهری با قصد ایجاد محرمیت 

  راستی, زهرا؛ ملک افضلی اردکانی, محسن (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-06-22)
  از جلوه‌‌های ولایت ولی برطفل، اجرای صیغه نکاح بر اوست. این نکاح گاهی با اجل کوتاه و فقط برای محرمیت فرد ثالث با یکی از زوجین واقع می‌‌شود. باتوجه به فقدان قصد ولیّ به وقوع زوجیت بین متعاقدین و نیز عدم امکان تمتع از طفل و ...

 • چالش‌های فقهی- حقوقی ناباروری و تأثیر آن بر روابط زوجین 

  گرجی, فاطمه؛ ولی زاده, ابولقاسم؛ حسنی, محمد (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-06-22)
  پژوهش حاضر با هدف احصاء چالش‌های فقهی- حقوقی ناباروری و تأثیر آن بر روابط زوجین به‌روش تحلیل مضمون انجام شد. اطلاعات پژوهش بااستفاده از مصاحبه نیمه‌ساخاریافته جمع‌آوری گردید. بدین‌منظور 19 نفر از خبرگان حوزه فقه، حقوق و ...

 • پیش‌‌بینی روابط فرازناشویی براساس روابط ابژه و مرزهای زوجینی با میانجی‌گری احساس تنهایی در زنان متأهل 

  غلامیان, پروانه؛ هوشیاری, جعفر (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-06-22)
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی روابط فرازناشویی براساس روابط ابژه و مرزهای زوجینی با میانجی‌گری احساس تنهایی در زنان متأهل به‌روش همبستگی از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شد. ‌‌‌‌جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متأهل ...

 • تحلیلی بر مؤلفه‌های اقتصادی مؤثر بر میزان ازدواج و طلاق با تأکید بر مشارکت اقتصادی زنان 

  فزونی, مصطفی؛ کاشیان, عبدالمحمد (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-06-22)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مؤلفه‌های اقتصادی با میزان ازدواج و طلاق به‌روش خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی که امکان تحلیل کوتاه‌مدت و بلندمدت را فراهم می‌آورد، انجام شد. همچنین تحلیل مقایسه‌ای مؤلفه‌های اقتصادی مشترک و ...

 • بررسی نظریه حقوق واحد خانواده 

  باریکلو, علیرضا؛ زکی زاده, مرضیه (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-06-22)
  منظور از نظریه حقوق واحد خانواده این است که بعد از انعقاد نکاح، قواعد حقوقی‌ واحدی بر خانواده حاکم شود که متضمن حقوق و تعهدات اعضای آن به‌ویژه زوجین باشد تا خانواده درجایگاه نهادی اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد. براین‌اساس، ...