نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعلیپور قاضی چاکی, نیناfa_IR
dc.contributor.authorعبدی, احمدfa_IR
dc.contributor.authorبراری, علیرضاfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-13T18:59:58Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-09-04T18:59:58Z
dc.date.available1402-06-13T18:59:58Zfa_IR
dc.date.available2023-09-04T18:59:58Z
dc.date.issued2023-09-23en_US
dc.date.issued1402-07-01fa_IR
dc.date.submitted2023-03-14en_US
dc.date.submitted1401-12-23fa_IR
dc.identifier.citationعلیپور قاضی چاکی, نینا, عبدی, احمد, براری, علیرضا. (1402). تأثیر تمرین پیلاتس همراه با رزوراترول بر سطوح سرمی سسترین-2، لیپوکالین 2، فشار اکسایشی و سندرم متابولیک در زنان میانسال چاق. مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش, 10(2)doi: 10.22049/jahssp.2023.28394.1548fa_IR
dc.identifier.issn2676-6507
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22049/jahssp.2023.28394.1548
dc.identifier.urihttp://jahssp.azaruniv.ac.ir/article_14579.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1033104
dc.description.abstractهدف: چاقی با سندرم متابولیک و بیماری‌های قلبی عروقی مرتبط است. سسترین-2 (SESN2) و لیپوکالین 2 (LCN2) نقش مهمی در چاقی و عوارض آن دارند. فعالیت ورزشی و برخی مواد طبیعی نقش ارزنده ای در درمان و پیشگیری از عوارض چاقی دارند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تمرینات پیلاتس (PT) و رزوراترول (RSV) بر SESN2، LCN2، HOMA-IR و استرس اکسیداتیو در زنان میانسال چاق بود. روش پژوهش: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 40 زن بالغ چاق (سن 70/5 ± 74/42 سال، شاخص توده‌بدنی 37/1 ± 76/31 کیلوگرم بر متر مربع) از شهر تهران انتخاب و به طور تصادفی به چهار گروه دارونما (C)، تمرین پیلاتس (PT)، رزوراترول (RSV) و تمرین پیلاتس-رزوراترول (PTRSV) تقسیم شدند. گروه‌های PT برنامه تمرینی با شدت متوسط را به مدت 8 هفته، 3 بار در هفته انجام دادند. به گروه‌های RSV و PTRSV قرص‌های 500 میلی‌گرمی RSV در صبح داده شد. سطوح سرمی SESN2 و LCN2 توسط کیت الایزا اندازه گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون t همبسته و آنکوا در سطح معنی‌داری 05/0 p< آزمون شد. یافته‌ها: افزایش SESN2 و کاهش معنی‌دار میزان LCN2 در گروه‌های PT (به ترتیب 034/0P=، 046/0P=)، RSV (به ترتیب 017/0P=، 040/0P=) و PTRSV (به ترتیب 0001/0P=، 0001/0P=) نسبت به گروه C؛ و گروه PTRSV نسبت به گروه‌های PT (به ترتیب 011/0P=، 037/0P=) و RSV (020/0P=، 023/0P=) مشاهده شد. همچنین افزایش معنی‌داری در میزان GPX و کاهش در HOMA-IR و MDA در گروه‌های PT، RSV و PTRSV نسبت به گروه C؛ و گروه PTRSV نسبت به گروه‌های PT و RSV مشاهده شد (05/0 p<). نتیجه‌گیری: PT و RSV با تاثیر بر SESN2، LCN2، استرس اکسیداتیو و HOMA-IR از اختلالات متابولیکی ناشی از چاقی مقابله کند. بنابراین ترکیب PT و RSV یکی از راه‌کارهای موثر برای جلوگیری از سندرم متابولیک و بیماری‌های قلبی عروقی در زنان چاق می‌باشد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه شهید مدنی آذربایجانfa_IR
dc.publisherAzarbaijan Shahid Madani Universityen_US
dc.relation.ispartofمطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزشfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Applied Health Studies in Sport Physiologyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22049/jahssp.2023.28394.1548
dc.subjectتمرین ورزشیfa_IR
dc.subjectرزوراترولfa_IR
dc.subjectسسترین-2fa_IR
dc.subjectلیپوکالین 2fa_IR
dc.subjectچاقیfa_IR
dc.subjectفیزیولوژی ورزشیfa_IR
dc.titleتأثیر تمرین پیلاتس همراه با رزوراترول بر سطوح سرمی سسترین-2، لیپوکالین 2، فشار اکسایشی و سندرم متابولیک در زنان میانسال چاقfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access Ifa_IR
dc.contributor.departmentگروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی،fa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue2
nlai.contributor.orcid0000-0002-8709-7858
nlai.contributor.orcid0000-0002-7734-7518


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد