نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorبرمر, زهرا تکتمfa_IR
dc.contributor.authorچراغ بیرجندی, صادقfa_IR
dc.contributor.authorرضائیان, نجمهfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-13T18:59:55Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-09-04T18:59:56Z
dc.date.available1402-06-13T18:59:55Zfa_IR
dc.date.available2023-09-04T18:59:56Z
dc.date.issued2023-09-23en_US
dc.date.issued1402-07-01fa_IR
dc.date.submitted2023-02-24en_US
dc.date.submitted1401-12-05fa_IR
dc.identifier.citationبرمر, زهرا تکتم, چراغ بیرجندی, صادق, رضائیان, نجمه. (1402). اثر تمرین تناوبی با شدت بالا و مکمل یاری کورکومین بر شاخص‌های آپوپتوزیس TNF-α،nfkb و fas بر سمیت عصبی هیپوکمپ ناشی از مصرف آب اکسیژنه در رت های نر. مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش, 10(2)doi: 10.22049/jahssp.2023.28273.1543fa_IR
dc.identifier.issn2676-6507
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22049/jahssp.2023.28273.1543
dc.identifier.urihttp://jahssp.azaruniv.ac.ir/article_14555.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1033101
dc.description.abstractهدف: آپوپتوز نوعی مرگ برنامه­ریزی شده است در تنظیم تعادل بین مرگ سلولی و رشد بافت نقش مهمی دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرین تناوبی با شدت بالا و مکمل یاری کورکومین بر شاخص­های آپوپتوز فاکتور نکروز تومور آلفا، فاکتور هسته‌ای تقویت‌کننده زنجیره سبک کاپا و فاس بر سمیت عصبی هیپوکمپ ناشی از مصرف آب اکسیژنه در رت­های نر می­باشد. روش شناسی: این تحقیق از نوع تحربی بوده که در آن 50 سر رت نر بالغ از نژاد ویستار با وزن 20±200 گرم و سن 8 هفته به طور تصادفی به 5 گروه مساوی 1) سالین، 2) آب اکسیژنه (H2O2)،  3) تمرین تناوبی شدید+ H2O2، 4) مکمل کورکومین+ H2O2، 5) تمرین تناوبی شدید+مکمل کورکومین+ آب اکسیژنه ( 10n=) تقسیم شدند.   H2O2 مقدار 1 میلی­مول به ازای هر کیلوگرم از وزن 3 بار در هفته در روزهای زوج و کورکومین، روزانه 150 میلی­گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن استفاده شد. برنامه تمرین دویدن بر روی تردمیل 8 هفته (پنج جلسه در هفته با شدت 85-90 درصد سرعت بیشینه) انجام شد. بافت هیپوکامپ رت­ها در پایان دوره تحقیق برای ارزیابی تغییرات بیان ژنی متغیرهای مورد بررسی استخراج شد. داده­ها با استفاده از روش آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معناداری 05/0≥p تحلیل شد. یافته‌ها: یافته­ها نشان داد تزریق آب اکسیژنه منجر به افزایش معنادار بیان ژن­های TNF-α، NF-κB و  Fas(0001/0P=) شده است. تمرین HIIT و مکمل­یاری کورکومین به تنهایی و به صورت ترکیبی به­ ترتیب منجر به تغییرات کاهشی نسبت به گروه آب اکسیژنه در بیان ژن­های TNF-α، NF-κB  و Fas داشتند (0001/0P=) که نشان­دهنده اثر مثبت تمرین ورزشی و مکمل­یاری کورکومین بر شاخص­های مورد نظر می­باشد. نتیجه‌گیری: چنین به نظر می­رسد احتمالا" تزریق برون­زاد H2O2 منجر به افزایش روند آپوپتوز نورونی می­شود. انجام تمرینات HIIT و مکمل کورکومین توانست فرآیند آپوپتوز را کاهش دهد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه شهید مدنی آذربایجانfa_IR
dc.publisherAzarbaijan Shahid Madani Universityen_US
dc.relation.ispartofمطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزشfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Applied Health Studies in Sport Physiologyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22049/jahssp.2023.28273.1543
dc.subjectآپوپتوزfa_IR
dc.subjectتمرین تناوبی با شدت بالاfa_IR
dc.subjectآب اکسیژنهfa_IR
dc.subjectسمیت عصبیfa_IR
dc.titleاثر تمرین تناوبی با شدت بالا و مکمل یاری کورکومین بر شاخص‌های آپوپتوزیس TNF-α،nfkb و fas بر سمیت عصبی هیپوکمپ ناشی از مصرف آب اکسیژنه در رت های نرfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access Ifa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی گرایش عصب و عضله، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد بجنورد، بجنورد، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد بجنورد، بجنورد ایرانfa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue2
nlai.contributor.orcid0000-0002-6708-6633
nlai.contributor.orcid0000-0001-6898-6804
nlai.contributor.orcid0297-0400-0003-0000


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد