نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorصانعی, پروانهfa_IR
dc.contributor.authorباباصفری, علی اصغرfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-13T18:06:25Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-09-04T18:06:27Z
dc.date.available1402-06-13T18:06:25Zfa_IR
dc.date.available2023-09-04T18:06:27Z
dc.date.issued2023-05-22en_US
dc.date.issued1402-03-01fa_IR
dc.date.submitted2021-11-08en_US
dc.date.submitted1400-08-17fa_IR
dc.identifier.citationصانعی, پروانه, باباصفری, علی اصغر. (1402). تبیین ماهیت "فعل" درنوع غنایی (مطالعه موردی: منظومه‌های عاشقانه ازآغاز شعر فارسی تا پایان قرن هشتم هجری). پژوهشنامه ادب غنایی, 21(40), 115-134. doi: 10.22111/jllr.2022.40536.2996fa_IR
dc.identifier.issn2008-5737
dc.identifier.issn2538-5011
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22111/jllr.2022.40536.2996
dc.identifier.urihttps://jllr.usb.ac.ir/article_6641.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1031795
dc.description.abstractپژوهش‌های تعیین انواع ادبی در ادب فارسی بسیار اهمیت دارد و بررسی‌ مباحث دستوری کمک شایانی به شناخت بهتر و تفکیک انواع ادبی به‌ویژه نوع غنایی می‌کند. در این پژوهش تلاش می‌شود تا با بررسی مبحث "فعل" درنوع غنایی ماهیت فعل در منظومه‌های عاشقانه تبیین شود. براین اساس با داده‌های آماری وبررسی بنیادی به‌شیوه استقرای تام سعی دارد تا شاخصه‌های خاص فعل در نوع غنایی از سایر انواع ادبی را شناسایی کند و این ویژگی‌ها را در چهارده منظومه عاشقانه ازآغاز تاپایان قرن هشتم هجری بررسی نماید. این پژوهش درصدد است تا به این سوال پاسخ دهد که آیا "فعل" در نوع غنایی ماهیت خاص و ویژه‌ای دارد؟ نتایج نشان می‌دهد که ساختمان فعل در نوع غنایی ساده و وصفی است. فعل ساده کاربرد بیشتری در نوع غنایی دارد. همچنین شعرا برای ایجاد تحرک درتصاویر از فعل وصفی درنوع غنایی سودبرده‌اند. البته هرچه بسامد وجود فعل درابیات کمتر باشد، آهنگ آرام بیت افزایش می‌یابد و درنتیجه تصاویر، یکپارچه‌تر و با جزئیات بیشتری تشریح می‌شوند. بررسی جایگاه فعل در بیت یا مصراع نشان داد که در نوع غنایی، غالبا فعل در اواسط یا انتهای جمله قرارمی‌گیرد و آهنگ بیت افتان می‌شود. این آهنگ افتان، قطب غنایی اثر را قوت می‌بخشد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه سیستان و بلوچستانfa_IR
dc.publisherUSB-sistan and balouchestan universityen_US
dc.relation.ispartofپژوهشنامه ادب غناییfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Lyrical Literature Researchesen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22111/jllr.2022.40536.2996
dc.subjectدستور زبانfa_IR
dc.subjectادبیات غناییfa_IR
dc.subjectفعلfa_IR
dc.subjectمنظومه‌های عاشقانهfa_IR
dc.titleتبیین ماهیت "فعل" درنوع غنایی (مطالعه موردی: منظومه‌های عاشقانه ازآغاز شعر فارسی تا پایان قرن هشتم هجری)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدکترای تخصصی گروه زبان و ادب فارسی (گرایش ادب غنایی). دانشگاه اصفهان. ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار‌ گروه زبان‌ وادبیات‌فارسی دانشگاه اصفهان. ایران.fa_IR
dc.citation.volume21
dc.citation.issue40
dc.citation.spage115
dc.citation.epage134
nlai.contributor.orcid0009-0004-8603-6262


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد