مرور دوره 13, شماره 35 بر اساس تاریخ انتشار

  • گونه شناسی ایوان در خانه های تاریخی نجف آباد 

    کرباسی, عاطفه (دانشگاه هنر اصفهان, 2023-10-01)
    خانه‌های تاریخی نجف آباد، که در کتب تاریخی هم از آن‌ها به نیکی یاد شده است، به عنوان بخشی از تاریخ معماری این شهر شایسته‌ی تحقیقاتی تحلیلی هستند. تاکنون تحقیقی در باب تحلیل کلیت یا اجزای این خانه‌ها و دسته بندی یا گونه‌شناسی ...