مرور دوره 23, شماره 3 بر اساس عنوان

 • اقتصاد سیاسی سرطان در ایران 

  سلیمی قلعه, یوسف؛ فرهادی, محمد؛ امیری, نادر (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-11-22)
  مسأله مرکزی این مقاله تحلیل امر اجتماعی در بیماری سرطان است. از این منظر استدلال شده که پزشک‌سازی، بیماری سرطان را به امری زیستی تقلیل می‌دهد و مؤلفه‌های اجتماعی این بیماری را از نظر پنهان می‌کند. این تصویر مخدوش مواجهه ...

 • آموزش عالی ایران و محیط‌زیست پایدار از نگاه آگاهان کلیدی 

  جهانبخش گنجه, صادق؛ جواهری, فاطمه؛ صالحی, صادق (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-11-22)
  در ایران مانند سایر جوامع همراهی با فرایند جهانی‌شدن و همچنین روند توسعه کشور، ضریب بهره‌گیری از طبیعت و احتمال آسیب رساندن به آن را شدت بخشیده است. انتظار می‌رود نهاد تعلیم و تربیت و به‌ویژه آموزش عالی در راستای فرهنگ‌سازی ...

 • تبیین جامعه‌شناختی رشد گروه‌های نوپدید دینی 

  سعیدی, محمدمسعود (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-11-22)
  در چند دهۀ اخیر، جامعۀ ایران شاهد شکل‌گیری و رشد گروه‌های معنویت‌گرا بوده است. با توجه به اختلاف عقیدتی و رفتاری آشکاری که اکثر این گروه‌ها با فرهنگ سنتی جامعه دارند، فراوان شدن آن‌ها مسائلی را برای جامعه رقم زده است. حفظ ...

 • روحانیان کُرد اهل سنت و دغدغۀ شناسایی: مطالعۀ کیفی کنش‌ورزی سیاسی روحانیان اهل سنت در کُردستان ایران 

  قادرزاده, امید؛ محمدی, دنیا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-11-22)
  با وجود پیوند دین و سیاست در دوره جمهوری اسلامی و  مشارکت فعالانه­ ی روحانیان اهل تشیع در سیاست، کنش ­ورزی سیاسی روحانیان اهل سنت در کُردستان وجوه متفاوتی پیدا کرده است. پژوهش حاضر در نظر دارد تا با واکاوی تجربه و درک نمونه ...

 • سرمایه اجتماعی و مسئولیت‌پذیری محیط زیستی (مورد مطالعه: کارکنان سازمان‌های دولتی شهر بروجن) 

  کریمی, علیرضا؛ حبیب‌پور گتابی, کرم؛ مالکی بروجنی, مه گل (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-11-22)
  شناخت وضعیت مسئولیت‌پذیری محیط زیستی کارمندان در شهر بروجن و رابطه سرمایه اجتماعی با آن، هدف اصلی این پژوهش است. نظریه پاتنام مبنای نظری پژوهش بوده و روش تحقیق پیمایش با ابزار پرسشنامه محقق ساخته است. یافته­ های پژوهش نشان ...

 • وضعیت و روند امید در جامعۀ ایران براساس داده‌های پیمایش‌های ملی 

  پارسامهر, مهربان؛ امامعلی‌زاده, حسین (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2022-11-22)
  بروز وضعیت‌های نامطلوب در مقاطع مختلف، در هر جامعه‌ای محتمل است. اما آنچه مهم بوده، کیفیت مواجۀ جامعه با این وضعیت‌های بغرنج است؛ از جمله این قبیل موارد می‌توان از وضعیت امید در جامعه نام برد: اینکه آیا در بین شهروندان، ...