مطالعه تغییرات متابولیت‌های خونی و هورمون‌های تیروئیدی مرغ‌های مادر گوشتی پس از اوج تولید

Investigation of changes in thyroid hormones and blood metabolites in broiler breeder hens after peak production

Text

مقاله پژوهشی

Research Paper

(2019-06-22)
روند تغییرات وزن بدن، هورمونهای تیروئیدی و برخی از متابولیتهای خونی مرغهای مادرگوشتی پس از اوج تولید بررسی شد. نمونه‌های خون تعداد 20 قطعه مرغ مادر گوشتی سویه راس 308 از سن 47 تا 55 هفتگی مورد مطالعه قرار گرفت. غلظت کلسترول، تری‌گلیسرید، لیپوپروتئینهای با چگالی پایین (LDL) و لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) و هم‌چنین غلظت گلوکز، هر دو هفته یکبار و غلظت هورمونهای ترییدوتیرونین (T3) و تترایدوتیرونین (T4) و آنزیمهای کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز (GOT) و آلانین آمینوترانسفراز (GPT) در ابتدا و انتهای آزمایش اندازهگیری شد. نتایج نشان داد با افزایش سن، وزن بدن و غلظت گلوکز خون، تری‌گلیسرید، کلسترول و LDL افزایش و غلظت HDL کاهش یافت (p
Trend in body weight, thyroid hormones and some blood metabolites changes in broiler breeder hens after the peak egg production was studied. Blood samples from 20 Ross 308 broiler breeder hens, were investigated from 47 to 55 weeks of age. Plasma lipid profile including cholesterol, triglyceride, lipoprotein LDL, lipoprotein HDL, and also glucose concentrations were measured every two weeks, and plasma concentrations of triiodothyronine (T3) and tetradothyronine (T4), aspartate aminotransferase (GOT) and alanine aminotransferase (GPT) were measured at the beginning and at the end of the experimental period. Results showed that body weight and plasma concentration of glucose, triglycerides, cholesterol, and LDL were increased, and concentrations of HDL were decreased (P
مجموعه‌ها: