نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorغلامی, امیرحسینfa_IR
dc.contributor.authorبارانی, صمدfa_IR
dc.contributor.authorاصغری, حرمتfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-04T13:37:10Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-08-26T13:37:10Z
dc.date.available1402-06-04T13:37:10Zfa_IR
dc.date.available2023-08-26T13:37:10Z
dc.date.issued2023-09-23en_US
dc.date.issued1402-07-01fa_IR
dc.date.submitted2022-08-17en_US
dc.date.submitted1401-05-26fa_IR
dc.identifier.citationغلامی, امیرحسین, بارانی, صمد, اصغری, حرمت. (1402). شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط مشی نهادینه سازی وجدان کاری در نظام اداری. سیاست‌های راهبردی و کلان, 11(43)doi: 10.30507/jmsp.2023.354649.2470fa_IR
dc.identifier.issn‪۲۳۴۵-۲۵۴۴
dc.identifier.issn‪۲۳۴۵-۲۵۵۲
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30507/jmsp.2023.354649.2470
dc.identifier.urihttps://www.jmsp.ir/article_164617.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1024441
dc.description.abstractهدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط مشی نهادینه سازی وجدان کاری در نظام اداری وفق بند 21 سیاست های کلی نظام اداری است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش انجام آن توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران به تعداد 248 نفر تشکیل دادند. حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان برابر 148 نفر تعیین گردید برای نمونه‌گیری، از روش تصادفی ساده استفاده شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌های محقق ساخته بود که روایی آن به روش محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از شناسایی 24 عامل در قالب چهار دسته عوامل مدیریتی، عوامل مربوط به ویژگی های خط مشی، عوامل مربوط به مجریان خط مشی و عوامل‎ مربوط به محیط(بستر) خط مشی بوده است. همچنین نتایج اولویت بندی نشان داد که عوامل مدیریتی با ضریب وزنی 0.377 بیشترین تاثیر را دارا هستند و عوامل مرتبط با مجریان خط مشی با ضریب وزنی 0.253 در رتبه دوم، ویژگی های خط مشی با ضریب وزنی 0.248در رتبه سوم و عوامل مربوط به بستر اجرای خط مشی با ضریب وزنی 0.121 در رتبه چهارم قرار گرفت. طبق نتایج تحقیق به منظور نهادینه سازی خطمشی وجدان کاری تمرکز بر عوامل شناسایی شده به ویژه عوامل مدیریتی و همچنین توانایی مجریان خط مشی های اداری ضروری به نظر می رسد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherکمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامfa_IR
dc.relation.ispartofسیاست‌های راهبردی و کلانfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.30507/jmsp.2023.354649.2470
dc.subjectاجرای خط مشیfa_IR
dc.subjectنهادینه سازی وجدان کاریfa_IR
dc.subjectسیاست های کلی نظام اداریfa_IR
dc.subjectخط مشی گذاری عمومیfa_IR
dc.titleشناسایی عوامل موثر بر اجرای خط مشی نهادینه سازی وجدان کاری در نظام اداریfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی - پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد ومدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری،تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهرانfa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue43
nlai.contributor.orcid0000-0002-9712-3415
nlai.contributor.orcid0000-0002-6677-2244
nlai.contributor.orcid0000-0002-8582-0539


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد