مرور دوره 4, شماره 1 بر اساس موضوع "تغذیه دام"

  • مدیریت رویشگاه خارشتر در شوره‌زارهای حاشیه دریاچه ارومیه 

    معتمدی, جواد؛ جعفری, علی اشرف؛ زهدی, مهدی (مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور, 2019-03-21)
    در حال حاضر، به­واسطه تغییرات اقلیمی و خشک شدن دریاچه ارومیه و پسروی آب، تعدادی از جوامع گیاهی، حذف و جوامع دیگری ظهور پیدا کرده­اند. خارشتر نیز به­واسطه خصوصیات اکولوژیکی و بیولوژیکی، در سطح وسیعی از اراضی شور تخریب شده ...