دوره 1, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • ثبت علامت تجاری و حق استفاده ی انحصاری (با نگرشی تطبیقی) 

  ساسانی, جواد (جواد ساسانیJavad Sasani, 2018-11-22)
  ماده ی 31 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مقرر می دارد: «حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. » توجه به این ماده نشانگر این است که، ...

 • رویکردی تطبیقی بر استرداد و سقوط دعوا 

  سلیمیان, اباالفضل؛ مالکی, جلیل (جواد ساسانیJavad Sasani, 2018-11-22)
  زوال دادرسی به جهات مختلف و اسباب متعدد و متفاوتی صورت می‌پذیرد که استرداد دعوا یا استرداد دادرسی یکی از آن اسباب بوده و تقاضایی است که از سوی خواهان اصلی یا هریک از دعاوی طاری به منظور رفع اثر از دعوایی که بطور رسمی در ...

 • جایگاه نظم عمومی در قراردادها با رویکردی بر کنوانسیون های بین المللی 

  خاکی, آیت (جواد ساسانیJavad Sasani, 2018-11-22)
  نظم عمومی از مهم ترین نهاد های حقوقی است که در نظام حقوقی تمام کشورها جایگاه ویژه ای دارد. این نهاد رابطه بسیار تنگاتنگی با منافع اجتماع دارد و حتی بسیاری از حقوقدانان در تعریف نظم عمومی آن را به منافع جامعه تعریف کرده ...

 • چکیده های انگلیسی 

  پدیدآور نامشخص (جواد ساسانیJavad Sasani, 2018-11-22)

 • بدون عنوان 

  پدیدآور نامشخص (جواد ساسانیJavad Sasani, 2018-11-22)