نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorپسندیده, عباسfa_IR
dc.contributor.authorجان‌بزرگی, مسعودfa_IR
dc.contributor.authorآذربایجانی, مسعودfa_IR
dc.date.accessioned1402-05-26T17:11:25Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-08-17T17:11:31Z
dc.date.available1402-05-26T17:11:25Zfa_IR
dc.date.available2023-08-17T17:11:31Z
dc.date.issued2023-03-21en_US
dc.date.issued1402-01-01fa_IR
dc.date.submitted2022-04-22en_US
dc.date.submitted1401-02-02fa_IR
dc.identifier.citationپسندیده, عباس, جان‌بزرگی, مسعود, آذربایجانی, مسعود. (1402). الگوی نظری محافظت از مرزهای جنسی خانواده براساس منابع اسلامی برای خانواده‌درمانگری سیستمی- معنوی. پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده, 11(1), 9-34. doi: 10.22034/ijwf.2023.10677.1705fa_IR
dc.identifier.issn2538-6190
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/ijwf.2023.10677.1705
dc.identifier.urihttp://pzk.journals.miu.ac.ir/article_8183.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1019761
dc.description.abstractدر روایات اسلامی افزون بر مرز فردی، خانواده نیز مرز جنسی دارد که مرد و زن را شامل می‌شود و آموزه‌های آن قابلیت مدل‌سازی دارد. پژوهش حاضر با هدف استخراج الگوی محافظت از مرز جنسی خانواده به‌روش تحلیلی- اسنادی کلاسیک در مطالعات اسلامی انجام شد. داده‌های پژوهش بااستفاده از روش تجزیه و تحلیل کیفی از نوع بررسی متون متقابل تحلیل و سپس الگوپردازی نظری در چارچوب مشاهدات بالینی و تحلیلی، انجام شد. بدین‌منظور پس از تحلیل و کدگذاری بیش از 100 حدیث و آیات مرتبط با موضوع پژوهش، 23 روایت پس از اعتباریابی و باتوجه به آیات قرآن در الگوپردازی، انتخاب و با سه مؤلفه مربوط به مرزهای خانواده (مرزهای درون-بیرون، خود- دیگری و زن-مرد)، تجزیه و تحلیل شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که الگوی مرز جنسی خانواده ناظر به درون و بیرون خانواده بوده و شامل زن و مرد است. مدل ارتباط جنسی زن و مرد با غیرهمسر (خود-دیگری)، مدلی بسته و ایمنی‌‌بخش و رفتار جنسی همسران با یکدیگر، مدلی باز و رضایت‌بخش است. بُعد بیرونی این الگو، ترکیبی از عفت و غیرت است که سبب احساس ایمنی‌جنسی برای همسران می‌شود و بُعد درونی آن تبرج و آمادگی است که نشانه توجه جنسی است. همچنین بین رفتار درون و بیرون سیستم رابطه‌ای معکوس برقرار است؛ ‌یعنی منع جنسی نسبت به بیرون خانواده، باارضای جنسی درون خانواده ارتباط دارد و برعکس آن نیز برقرار است. براین‌اساس، برای امنیت مرز جنسی خانواده باید برنامه‌هایی جامع براساس مفاهیم عفت، غیرت، تبرّج و تهیأ طراحی کرد. این الگو می‌تواند برای ارتقاء امنیت و آرامش خانواده در تکنیک خانواده‌درمانگری‌معنوی مورد آزمون قرار گیرد.fa_IR
dc.format.extent1861
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherجامعه المصطفی العالمیهfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانوادهfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/ijwf.2023.10677.1705
dc.subjectمرز جنسیfa_IR
dc.subjectعفتfa_IR
dc.subjectتبرّجfa_IR
dc.subjectآراستگی جنسیfa_IR
dc.subjectایمنی جنسیfa_IR
dc.subjectتوجه جنسیfa_IR
dc.subjectخانواده‌درمانگری معنویfa_IR
dc.subjectروانشناسیfa_IR
dc.subjectزنان و خانوادهfa_IR
dc.subjectمطالعات زنانfa_IR
dc.titleالگوی نظری محافظت از مرزهای جنسی خانواده براساس منابع اسلامی برای خانواده‌درمانگری سیستمی- معنویfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه معارف حدیثی، دانشکده علوم و معارف اسلامی،‌ دانشگاه قرآن و حدیث،‌ قم، ‌ایران. (نویسنده مسؤل)fa_IR
dc.contributor.departmentاستاد گروه روان‌شناسی، پژوهشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentاستاد گروه روان‌شناسی، پژوهشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران.fa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue1
dc.citation.spage9
dc.citation.epage34
nlai.contributor.orcid0000-0002-2984-3488


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد