مرور دوره 30, شماره 1 بر اساس عنوان

 • بررسی تأثیر پدیده شکست ساختاری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری 

  فیروزی, داریوش؛ برادران حسن زاده, رسول؛ حجازی, رضوان؛ آل عمران, رویا؛ زینالی, مهدی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-03-21)
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پدیده شکست ساختاری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری است.روش: پژوهش حاضر به‌دلیل استفاده هم‌زمان از متغیرهای مالی، حسابداری و اقتصادی و نیز، استفاده از اطلاعات تاریخی شرکت‌ها، از نوع ...

 • بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به خروج از حرفه حسابرسی 

  عموزاد مهدیرجی, شهرام؛ تاری وردی, یداله؛ رجبی, روح الله (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-03-21)
  هدف: کارکنان مؤسسه‌های حسابرسی، مهم‌ترین و اساسی‌ترین سرمایه آن‌ها تلقی می‌شوند. یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های اساسی در حرفه حسابرسی، این است که حسابرسان بعد از مدت کوتاهی حضور در مؤسسه‌ها، از حرفه حسابرسی خارج می‌شوند و از ...

 • تأثیر فرهنگ نوآوری‌گرا بر کاربرد فن‌های حسابداری مدیریت استراتژیک 

  سجادی, سیدحسین؛ اثنی عشری, حمیده؛ شاکری, اکبر (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-03-21)
  هدف: فرهنگ نوآوری‌گرا عاملی است برای سوق دادن مدیران که از فن‌های حسابداری مدیریت استراتژیک برای ادارۀ مطلوب سازمان و پیشبرد اهداف آن استفاده کنند. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فرهنگ نوآوری‌گرا بر ...

 • شناسایی شاخص‌های گزارشگری یکپارچه در دانشگاه‏‌ها 

  گرامی راد, فاطمه؛ ملانظری, مهناز؛ رحمانی, علی؛ همایون, سعید (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-03-21)
  هدف: هدف این پژوهش شناخت شاخص‌های گزارش‌های یکپارچه در آموزش عالی است. این گزارش‌ها می‌تواند برای ارتباط مؤثرتر با ذی‌نفعان و شناخت فرصت‌ها و چالش‌های آموزش عالی و بهبود تصمیم‌گیری استفاده شود.روش: در جهت تحلیل محتوای کیفی، ...

 • طراحی سازوکار‌های رفع موانع و محدودیت‌های اجرایی‌شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی 

  عزیزی, صدیقه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-03-21)
  هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی سازوکارهای رفع موانع و محدودیت‌های اجرایی شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد است. روش: این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به‌کارگیری نظریه داده‌بنیاد صورت ...

 • طراحی و آزمون تجربی الگوی «تعیین مصادیق افشا» در گزارش تفسیری مدیریت ایران 

  نمازی, محمد؛ خادمی, ساسان (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-03-21)
  هدف: هدف این پژوهش، طراحی و آزمون تجربی الگوی تعیین مصادیق افشا در گزارش تفسیری مدیریت ایران بر مبنای نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان اصلی گزارش‌های مالی است که به‌عنوان یک نیاز کاربردی برای اولین‌بار در دنیا انجام ...

 • چرخش مدیر حسابرسی داخلی؛ کیفیت گزارشگری مالی و زمان رسیدگی حسابرس مستقل 

  ولی‌زاده لاریجانی, اعظم؛ حسنی, فهیمه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-03-21)
  هدف: عملکرد واحد حسابرسی داخلی، در بهبود کیفیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و در نتیجه بهبود کیفیت گزارشگری مالی، نقش چشمگیری دارد. با توجه به این موضوع و با عنایت به نقش کلیدی مدیر حسابرسی داخلی در کیفیت عملکرد ...