دوره 12, شماره 23

 

ارسال های اخیر

 • شناسنامه علمی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه یزدYazd University, 2011-11-22)

 • رویکردهای جامعه شناختی در شعر پایداری دفاع مقدس 

  نوین, حسین (دانشگاه یزدYazd University, 2011-11-22)
  جامعه شناسی ادبی به علّت کارکردهای بیرونی آن از اهمّیّ‍ت اجتماعی والایی برخوردار است. مطالعه آثار ادبی با همین نوع نگرش، جلوه ها و نمودهای مختلف اجتماعی را، از زوایای تصاویر ادبی نمایان می سازد. هشت سال دفاع مقدس تاثیر ...

 • تضاد در عین وحدت (پارادوکس) در مثنوی و غزلیّات شمس 

  واعظ, بتول؛ مستعلی پارسا, غلامرضا (دانشگاه یزدYazd University, 2011-11-22)
  در این جستار دو سؤال مطرح می شود: 1- آیا در اندیشه، نگرش و نظام فکری مولوی، تناقض و تضادی وجود دارد؟ 2- آیا این تناقض در سطح زبان و اندیشه اوست یا به اصول فکری او نیز مربوط می شود؟ نگارندگان در این بررسی، مسئله تناقض را ...

 • نگاهی به مفهوم عرفانی «فتوح» نزد صوفیه 

  مدنی, امیرحسین؛ کهدویی, محمدکاظم (دانشگاه یزدYazd University, 2011-11-22)
  در بینش صوفیه، اصطلاح «فتوح» دو بارِ معنایی متفاوت دارد: یکی نذر و نیازی بوده که مردم به خانقاه تقدیم می کردند و این گونه نذورات، اگرچه مسبّب گشایش هزینه های خانقاه بود، و البتّه به جای خود ارزشمند، امّا از طرف دیگر گه گاه ...

 • فراواقعیّت در رؤیا و تخیّل (با نظری به مثنوی مولوی) 

  حجازی, بهجت السادات (دانشگاه یزدYazd University, 2011-11-22)
  رؤیا و تخیّل با جهان فراواقعیت چه سنخیّتی دارد؟ آیا دریافت های روح سیّال انسان در هیچ شرایطی متوقّف می گردد؟ خواب و رؤیای صادقه یا صالحه به عنوان بخشی از زندگی دنیوی انسان با تخیل از نوع خلّاق به لحاظ اینکه هر دو منشأ ...

 • بررسی روایت شناسی حکایت های اسرارنامه عطّار 

  نصر اصفهانی, محمدرضا؛ فاطمی, مرضیه السادات (دانشگاه یزدYazd University, 2011-11-22)
  در هر داستانی، همزمان با خلق داستان روایت نیز همراه آن خلق می شود؛ زیرا داستان در قالب کلمات و عبارات هویّت می یابد و از طریق صدایی درونی به متن منتقل می شود، این صدا متعلّق است به راوی یا فردی که روایت را برای ما بازگو ...

 • خوانش بینامتنی، دریافت بهتر از متون عرفانی 

  روضاتیان, سیده مریم؛ میرباقری فرد, سیدعلی اصغر (دانشگاه یزدYazd University, 2011-11-22)
  غالباً برای دریافت بهتر یک متن به شرح، تفسیر یا تأویل آن پرداخته می شود. این کوشش برای یافتن معنا، اگر با فرض استقلال اثر به متن منظور بسنده کند، نتیجه کاملی در بر نخواهد داشت. حال آنکه اگر هر متن با توجه به متون پیشین و ...

 • مکاشفه در اندیشه ابن عربی 

  غریب حسینی, زهرا؛ بصیری, محمدصادق؛ صرفی, محمدرضا؛ محسنی نیا, ناصر (دانشگاه یزدYazd University, 2011-11-22)
  مکاشفه یا معرفت شهودی از مسائل اصلی معرفت و نوعی معرفت حضوری و وجدانی است. این حقیقت عینی، بیشتر یافتنی است تا فهمیدنی. در مقایسه با معرفت علمی-فلسفی، کشف یک روش معرفتی، برتر از روش استدلالی و عقلی است. زیرا اهل کشف، کسانی ...

 • مقایسه تطبیقی جواهرالاسمار و طوطی نامه 

  الیاسی پور, عزیز؛ معدن کن, معصومه (دانشگاه یزدYazd University, 2011-11-22)
  مقاله حاضر به مقایسه دو اثر مربوط به قرن هشتم می پردازد؛ هر دو اثر ترجمه ای هستند از یک اثر هندی به نام «سوکه سپتاتی» که داستان هایی در بیان معایب زنان است. این اثر، نخستین بار در آغاز قرن هشتم توسط «الثغری» ترجمه شد و ...

 • نقد کهن الگویی الهی نامه عطّار 

  حسینی, مریم (دانشگاه یزدYazd University, 2011-11-22)
  نقد حاضر قرائتی اسطوره ای و یونگی از الهی نامه عطّار است. حوزه مطالعه در این پژوهش، داستان اصلی الهی نامه است و حکایت های فرعی را شامل نمی شود. مسأله پژوهش نیز بررسی شخصیّت ها، موقعیّت ها و نمادهای کهن الگویی است. فرضیه ...