دوره 11, شماره 21

 

ارسال های اخیر

 • شناسنامه علمی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه یزدYazd University, 2011-02-20)

 • رمانتیسم و مضامین آن در شعر معاصر فارسی 

  خاکپور, محمد؛ اکرمی, میرجلیل (دانشگاه یزدYazd University, 2011-02-20)
  رمانتیسم یکی از پیچیده ترین مکاتب ادبی جهان است که به سبب داشتن ماهیّت متضاد تا به حال تعریف جامع و مانعی از آن ارایه نشده است. پژوهشگران چیرگی خودباوری و نگاه سرد دانشمندان سده های هفدهم و هجدهم به انسان و طبیعت و جامعه، ...

 • مراتب انوار و تطبیق آن با نصوص عرفانی و شعر مولوی 

  عبداللّهی اهر, محبوبه (دانشگاه یزدYazd University, 2011-02-20)
  نور یکی از واژگان کلیدیِ قرآن و فرهنگ اسلامی است و حکمت اشراق بر مبنای آن بنا نهاده شده است، در عرفان و بویژه اشعار مولانا نیز نور و ترادفات آن به وفور به کار رفته است. پژوهش حاضر از سه منظر قرآن، حکمت و عرفان به نور و ...

 • نظریّه توصیف نیما در منظومه سریویلی او 

  پارسا, شمسی؛ محمدی, عباسقلی (دانشگاه یزدYazd University, 2011-02-20)
  توصیف نوعی بیان از سوی گوینده به عنوان شناسندة شی در جهان بیرون، برای رسیدن به شناخت است. در ادبیّات هدف از توصیف، ارائة تصویری عینی از تجربه انسان نسبت به یک صحنه، شخص یا احساس، از رهگذر واژه هاست. توصیف از مسایل برجستة ...

 • نشانه شناسی شعر «الفبای درد» سروده قیصر امین پور 

  فرهنگی, سهیلا؛ یوسف پور, محمدکاظم (دانشگاه یزدYazd University, 2011-02-20)
  نشانه شناسی به منزله شیوه ای بین رشته ای در تحلیل متون مورد استفاده قرار می گیرد. این رویکرد که از زبان شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی، نقد ادبی و ... بهره گرفته است، روشی کارآمد برای تجزیه و تحلیل است. تحلیل نشانه شناسانه ...

 • ریخت شناسی داستان پیامبران در تفسیر طبری و سورآبادی 

  یوسفی نکو, عبدالمجید (دانشگاه یزدYazd University, 2011-02-20)
  ریخت شناسی به مفهوم بررسی اجزای سازنده قصّه ها، روابط متقابل سازه ها با یکدیگر و کلّ قصّه است. پراپ معتقد است اگرچه در قصّه های پریان شخصیّت های متفاوت و گوناگونی دیده می شود، اما عناصری در آنها وجود دارد که پیوسته در قصه ...

 • تشخیص سبک فردی نویسندگان بر اساس شیوه تحلیلی کیوسام و بررسی کارآیی آن در زبان فارسی 

  محمدیان, امیر (دانشگاه یزدYazd University, 2011-02-20)
  تشخیص مؤلّف، یکی از شاخه های زبان شناسی حقوقی است که در آن سعی می شود تا نویسنده متن (از متون ادبی گرفته تا حقوقی)، با توجّه به ملاک هایی که هر شیوه ارایه می کند مشخّص شود. از آنجا که در زبان فارسی بیشتر تلاش های صورت ...

 • هستی شناسی دیوان در حماسه های ملّی برپایه شاهنامه فردوسی 

  اکبری مفاخر, آرش (دانشگاه یزدYazd University, 2011-02-20)
  هستی شناسی دیوان عبارت است از بررسی دیوان در حالتی که مینو و گیتی (روان و تن) آنان درهم تنیده شده، تنومند، دیدنی و پسودنی شده اند. زمینة هستی پذیری دیوان از هستی شناسی اورمزد، امشاسپندان و ایزدان است. زیرا در آموزه های ...

 • ساختار داستانی حکایت ها در حدیقه سنایی 

  فرخ نیا, مهین دخت (دانشگاه یزدYazd University, 2011-02-20)
  حدیقه سنایی یکی از مهمترین منظومه های عرفانی و اخلاقی است که مباحث تعلیمی آن به شیوة مستقیم یا درخلال حکایت ها و تمثیل های گوناگون بیان شده است. یکی از وجوه اهمّیّت این منظومه، اشتمال آن بر قصه های دینی و اخلاقی و پایه ...

 • تحلیل روان کاوانه شخصیت سودابه و رودابه (یگانه های دوسویه شاهنامه) 

  خسروی, اشرف؛ طغیانی, اسحاق (دانشگاه یزدYazd University, 2011-02-20)
  شاهنامه اثر ارزشمند ملّی و محصول ناخودآگاه جمعی اقوام ایرانی و از نوع حماسه است و داستان های آن بویژه در بخش های اسطوره ای و حماسی، می تواند نمادین و دارای معانی ژرف و عمیق باشد. یکی از زمینه هایی که می تواند بستر پژوهش ...