نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorدلیرانی, مریمfa_IR
dc.contributor.authorگائینی, عباسعلیfa_IR
dc.contributor.authorکردی, محمدرضاfa_IR
dc.date.accessioned1402-04-22T09:29:14Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-07-13T09:29:14Z
dc.date.available1402-04-22T09:29:14Zfa_IR
dc.date.available2023-07-13T09:29:14Z
dc.date.issued2023-04-21en_US
dc.date.issued1402-02-01fa_IR
dc.date.submitted2022-02-19en_US
dc.date.submitted1400-11-30fa_IR
dc.identifier.citationدلیرانی, مریم, گائینی, عباسعلی, کردی, محمدرضا. (1402). تعامل ویتامین دی و کلسیم همراه با تمرین دایره‌ای خیلی شدید بر BDNF و درصد چربی سالمندان دارای اضافه وزن. نشریه علوم زیستی ورزشی, 15(1), 21-34. doi: 10.22059/jsb.2022.339399.1517fa_IR
dc.identifier.issn20089325
dc.identifier.issn2676-4148
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jsb.2022.339399.1517
dc.identifier.urihttps://jsb.ut.ac.ir/article_88564.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1006192
dc.description.abstractهدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تعامل ویتامین دی و کلسیم همراه با تمرین دایره‌ای خیلی شدید بر BDNF و درصد چربی سالمندان دارای اضافه وزن بود.روش پژوهش: 32 زن سالمند سالم، تصادفی به چهار گروه 1. تمرین و مکمل، 2. تمرین و دارونما، 3. مکمل و 4. کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرینی سه جلسه در هفته به مدت هشت هفته بود. گروه مکمل، روزانه 1000 میلی‌گرم قرص کلسیم جوشان و 50000 واحد بین‌المللی ویتامین D را در هفته مصرف کردند. یافته‌ها: نتایج نشان داد درصد چربی در گروه تمرین+مکمل نسبت به مکمل (001/0P=) و کنترل (001/0P=) و تمرین+دارونما (045/0P=) کاهش معناداری داشته است. همچنین درصد چربی در گروه تمرین+دارونما نسبت به کنترل (001/0P=) کاهش معناداری داشت. با این حال، درصد چربی در گروه تمرین+دارونما نسبت به مکمل (127/0P=) تفاوت معناداری را نشان نداد. علاوه‌بر این، درصد چربی در گروه مکمل نسبت به کنترل (047/0P=) کاهش معناداری داشت. BDNF در گروه تمرین+مکمل نسبت به گروه مکمل (002/0P=) و کنترل (001/0P=) افزایش معناداری داشت، اما نسبت به گروه تمرین+دارونما (085/0P=) تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین BDNF در حدّ معناداری در گروه تمرین+دارونما نسبت به گروه کنترل (003/0P=) و مکمل (01/0P=) افزایش داشت. در مقابل، تفاوت معناداری بین گروه مکمل و کنترل (985/0P=) مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: در مجموع، تعامل تمرین و مکمل به کاهش معنادار درصد چربی و افزایش معنادار BDNFدر سالمندان دارای اضافه وزن منجر شد.fa_IR
dc.format.extent1035
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهرانfa_IR
dc.relation.ispartofنشریه علوم زیستی ورزشیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Sport Biosciencesen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jsb.2022.339399.1517
dc.subjectتمرین دایره ایfa_IR
dc.subjectسالمندیfa_IR
dc.subjectکلسیمfa_IR
dc.subjectویتامین BDNFfa_IR
dc.subjectفیزیولوژی ورزشیfa_IR
dc.titleتعامل ویتامین دی و کلسیم همراه با تمرین دایره‌ای خیلی شدید بر BDNF و درصد چربی سالمندان دارای اضافه وزنfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access Ifa_IR
dc.contributor.departmentگروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentنویسنده مسؤول، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentگروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.fa_IR
dc.citation.volume15
dc.citation.issue1
dc.citation.spage21
dc.citation.epage34
nlai.contributor.orcid0000-0001-8610-7279
nlai.contributor.orcid0000-0002-8679-0669
nlai.contributor.orcid0000-0002-7917-5529


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد