مرور دوره 4, شماره 1 بر اساس تاریخ انتشار

 • تبیین الگوی حکمروایی خوب سیستم‌های غذای پایدار شهری 

  قلی پور, یاسر؛ احدنژاد روشتی, محسن؛ مشکینی, ابوالفضل (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2023-03-21)
  مفهوم سیستم‌های غذایی به‌عنوان چارچوبی راهنما برای تفکر استراتژیک به سمت دستیابی به غذای متنوع، ایمن و مغذی برای همه، در فرایند سیاست‌های غذایی مورد توجه قرار گرفته است. سیستم‌های غذایی شامل تمامی بازیگران و فعالیت‌ها در ...

 • تبیین مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای حوضه آبریز کورا- ارس 

  دلالت, مراد؛ کاویانی راد, مراد؛ محمدعلی پور, فریده (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2023-03-21)
  طی چند دهه گذشته، تهدیدهای نوپدید زیست‌محیطی برخاسته از رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و دگرگونی آب‌و هوایی به تهدید فزاینده منابع آبی در مقیاس فروملی تا فراملی انجامیده است. تهدید بقای زیست بوم ‎ها و جوامع انسانی به علت کم‌آبی ...

 • سنجش اثرات منطقه آزاد تجاری - صنعتی بر عدالت اجتماعی در شهر چابهار 

  میهن خواه, عبدالمجید؛ حافظ رضازاده, معصومه؛ انوری, محمودرضا (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2023-03-21)
  مناطق آزاد تجاری - صنعتی به‌عنوان محرک توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها در نهایت منجر به توسعه و رفاه اجتماعی مردم منطقه می­شود. لذا هدف پژوهش حاضر سنجش اثرات منطقه آزاد تجاری - صنعتی بر عدالت اجتماعی در شهر چابهار است. ...

 • تدوین سناریوهای توسعه‌پایدار شهری بر پایه برنامه‌ریزی سناریومبنا (مطالعه موردی: شهر بندری ماهشهر) 

  رئیس قنواتی, کامران؛ شمس الدینی, علی؛ حیدری, علی اکبر (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2023-03-21)
  دست‌یابی به توسعه‌پایدار شهری به میزان موفقیت در برنامه­ ریزی های اصولی در بهره­ گیری از منابع انسانی و طبیعی وابسته است. برنامه‌ریزی سناریومبنا به‌عنوان یکی از راه­ های دستیابی و موفقیت در توسعه‌پایدار شهری مطرح است؛ چرا ...

 • ارائه پیشران‌های کلیدی آینده حکمروایی شهری هوشمند (مطالعه موردی: شهر رشت) 

  همقدم, نوشا؛ زیاری, کرامت اله؛ حاتمی نژاد, حسین؛ پوراحمد, احمد؛ زنگنه شهرکی, سعید (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2023-03-21)
  توسعه مستمر جمعیت شهری و نیازهای رو به افزایش آنها، شهرنشینی گسترده در کشورهای در حال توسعه، تغییرات جمعیت‌شناختی، چالش‌های محیط‌زیستی، معضلات اقتصادی، معضلات حمل‌و نقل شهری، پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و بوروکراسی، ...

 • سنجش مزیت نسبی فعالیت‌های اقتصادی در استان‌گیلان: رهیافت مدل اقتصاد پایه و مدل تغییر سهم 

  آذری, زهرا؛ برادران خانیان, زینب؛ اصغرپور, حسین (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2023-03-21)
  در مبحث اقتصاد منطقه ­ای، با توجه به محدودیت منابع موجود، شناخت ویژگی­ ها و مزیت های اقتصادی هر منطقه، امکان برنامه‌ریزی بهتر را در جهت تحقق اهداف توسعه فراهم می نماید. از این ­رو، هدف مطالعة حاضر تحلیل وضعیت مزیت نسبی ...