نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorرحیمی, محمدfa_IR
dc.contributor.authorافروز, غلامعلیfa_IR
dc.contributor.authorواعظ موسوی, محمدکاظمfa_IR
dc.contributor.authorغلامعلی لواسانی, مسعودfa_IR
dc.date.accessioned1402-04-14T10:44:56Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-07-05T10:44:57Z
dc.date.available1402-04-14T10:44:56Zfa_IR
dc.date.available2023-07-05T10:44:57Z
dc.date.issued2023-04-21en_US
dc.date.issued1402-02-01fa_IR
dc.identifier.citationرحیمی, محمد, افروز, غلامعلی, واعظ موسوی, محمدکاظم, غلامعلی لواسانی, مسعود. (1402). طراحی یک مداخله تربیتی- حرکتی و ارزیابی اثربخشی آن بر انگیزه پیشرفت نوجوانان فوتبالیست. نشریه رشد و یادگیری حرکتی, 15(1), 79-97. doi: 10.22059/jsmdl.2023.353180.1696fa_IR
dc.identifier.issn9333-2008
dc.identifier.issn2676-4547
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jsmdl.2023.353180.1696
dc.identifier.urihttps://jsmdl.ut.ac.ir/article_92367.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1000535
dc.description.abstractمقدمه: در دهه‌های اخیر، نوجوانان و جوانان کشور به ورزش فوتبال روی آورده‌اند و لزوم توجه به آموزش پایه‌ای آنان ضروری به‌نظر می‌رسد. ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف طراحی و اثربخشی یک مداخلۀ تربیتی- حرکتی بر انگیزۀ پیشرفت نوجوانان فوتبالیست انجام گرفت.   روش پژوهش: روش مطالعه نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون-پیگیری با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری را تمامی کودکان و نوجوانان  12 تا 16 سالة عضو مدارس فوتبال باشگاه سایپا شهر تهران در سال 1401 تشکیل دادند. از بین آنان 60 نفر (30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه کنترل) بر اساس ملاک‌های ورود و به‌طور هدفمند انتخاب شدند و سپس در دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامۀ انگیزۀ پیشرفت (هرمنس، 1970) بود. گروه آزمایشی، تحت آموزش مداخلۀ تربیتی- حرکتی در 16 جلسة 60 دقیقه‌ای قرار گرفتند و گروه کنترل در فهرست انتظار بودند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس با اندازه‌گیری مکرر تجزیه‌وتحلیل شدند.   یافته‌ها: نتایج نشان داد بین گروه آزمایش و گروه کنترل در مراحل پس‌آزمون و پیگیری تفاوت معنا‌دار وجود دارد و مداخلۀ تربیتی- حرکتی موجب بهبود انگیزۀ پیشرفت نوجوانان عضو مدارس فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا شد (05/0P<). نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر مداخلۀ تربیتی- حرکتی می‌تواند برای بهبود انگیزۀ پیشرفت نوجوانان عضو مدارس فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا کارامد باشد و توصیه می‌شود که طراحان برنامه در وزارت ورزش و جوانان در راستای بهبود انگیزۀ پیشرفت نوجوانان مدارس فوتبال از این روش استفاده کنند.fa_IR
dc.format.extent422
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهرانfa_IR
dc.relation.ispartofنشریه رشد و یادگیری حرکتیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Motor Learning and Movementen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jsmdl.2023.353180.1696
dc.subjectانگیزه پیشرفتfa_IR
dc.subjectمداخله تربیتی- حرکتیfa_IR
dc.subjectنوجوانان مدارس فوتبالfa_IR
dc.titleطراحی یک مداخله تربیتی- حرکتی و ارزیابی اثربخشی آن بر انگیزه پیشرفت نوجوانان فوتبالیستfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access Ifa_IR
dc.contributor.departmentگروه‌ روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.fa_IR
dc.citation.volume15
dc.citation.issue1
dc.citation.spage79
dc.citation.epage97
nlai.contributor.orcid0000-0001-8118-9332
nlai.contributor.orcid0000-0002-2606-0816
nlai.contributor.orcid0000-0003-0958-1027


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد