مرور بر اساس موضوع "q Tobin"

  • بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس 

    صادقی, حسین; Sadeghi, H; رحیمی1, پریسا; Rahimi, P (معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2012-12-21)
    استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ازمنابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی‌نفعان شرکت است. هر یک از سازوکارهای درون سازمانی و برون سازمانی، بر فرایندها و فعالیت‌های ...