مرور بر اساس موضوع "X-Foil"

  • هیدروفویل میکروتوربین آبی محور عمود داریوس نوع اچ روتور 

    سیفی, حسین؛ سیفی داوری, محسن (انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران, 2021-03-21)
    در این تحقیق برای تحلیل آیرودینامیکی هیدروفویل میکروتوربین آبی محور عمود داریوس نوع اچ، سه هیدروفویل NACA0015، NACA0018 و NACA0021 انتخاب و با استفاده از معادله بیزیر هیدروفویل‌ ها با استفاده از مدل اصلی آن، مدل‌ سازی شد. ...