مرور بر اساس موضوع "W. Azarbayejan"

  • گزارش گونه Silene muradica برای اولین بار از ایران 

    حیدری ریکان, مهناز؛ قهرمانی‌نژاد, فرخ؛ اسدی, مصطفی (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2019-06-22)
    طی جمع­ آوری نمونه­ های جنس Silene گونه اندمیک Silene muradica Schischk. از فلور ترکیه از بخش Spergulifoliae شناسایی شده و به عنوان رکورد جدید برای فلور ایران گزارش می­گردد. این گونه از نظر داشتن کاسه بدون کرک و گلبرگهای ...