مرور بر اساس موضوع "W-7"

  • کالمودولین اثرات ضددردی مورفین را در موش‌های صحرایی تقویت می‌کند 

    آذرنگ, افروز؛ شمسی‌زاده, علی؛ شیبانی, وحید؛ عزیزالهی, سعید؛ سپهری, غلامرضا؛ الله‌توکلی, محمد؛ رضوانی, محمدابراهیم؛ محمودی, مهدی (دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 2009-06-01)
        چکیده   زمینه و هدف: کالمودولین در مسیر سیگنالینگ مربوط به گیرنده‌های اپیوییدی دخیل است. هدف این مطالعه، بررسی اثر تزریق مزمن درون بطنی داروی W-7 که یک مهارکننده اختصاصی پروتئین کالمودولین است بر ایجاد تحمل به مورفین ...