مرور بر اساس موضوع "R (مقیاس تاثیر حوادث"

  • اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس تجدیدنظر یافته تاثیر حوادث 

    لیلی پناغی؛ میترا حکیم شوشتری؛ جعفر عطاری مقدم (دانشگاه علوم پزشکی تهران, 2006-05-01)
    زمینه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی پایایی و اعتبار نسخه فارسی مقیاس تاخیر حوادث (تجدید نظر یافته) (IES-R) در زلزله زدگان بم بود. روش بررسی: مطالعه روی 272 نفر از زلزله زدگان شهرستان بم، چهار ماه بعد از حادثه صورت گرفت. ...