مرور بر اساس موضوع "Q method"

 • الگوهای ذهنی عوامل تولید خبررسانه ملی در خصوص تغییر ماهیت مخاطب به کاربر 

  البرزی دعوتی, هادی; akborzi davati, hadi; نصرالهی, اکبر; Nasrollahi, Akbar; فرهنگی, علی اکبر; Farhangi, AliAKbar; بروجردی علوی, مهدخت (انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات, 2018-10-23)
  تمام کوشش و سعی عوامل رسانه ای در چرخه ارتباطات در جهت انتقال پیام به مخاطب است. برای درک و کشف الگوهای ذهنی عوامل خبری رسانه ملی در خصوص ماهیت مخاطب از روش کیو و مشارکت 50 نفر از عوامل تولید خبر شامل خبرنگاران، سردبیران، ...

 • شناسایی ذهنیت افراد نسبت به تنبلی سازمانی با استفاده از روش کیو 

  سپهوند, رضا; sepahvand, reza; محمدیاری, زهره (انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی, 2015-11-22)
  هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی ذهنیت افراد نسبت به تنبلی سازمانی در سازمان‌های دولتی شهر ایلام می‌باشد. روش تحقیق حاضر روش کیو بوده که یک روش آمیخته (کیفی– کمی) می باشد. جامعه آماری شامل مدیران سازمان‌های دولتی شهر ایلام می ...

 • شناسایی ذهنیت بینندگان سریال «کلاه پهلوی» با «روش کیو» 

  سپاسگر شهری, ملیحه; منوچهری, مریم; Manuchehri, Maryam (سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایرانResearch and Polling Center of I.R.I.B, 2014-06-22)
  در مقاله حاضر، ذهنیت‌های گوناگون بینندگان سریال «کلاه پهلوی» درباره این سریال مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه که با روش کیو انجام شده است، 24 نفر از بینندگان سریال «کلاه‌پهلوی» مشارکت داشته‌اند و در نهایت، سه ذهنیت ...

 • شناسایی گوناگونی ارزشهای کاری مبتنی بر تفاوت نسلها در محلکار 

  رستگار, عباسعلی; Rastgar, Abbasali; مسافری قمی, مراد; mosaferi ghomi, morad; یزدانی, حمیدرضا; عادل آذر, دکتر; دامغانیان, حسین (دانشگاه مازندرانUniversity of Mazandaran, 2017-02-19)
  همه ابعاد زندگی انسان تحت تاثیر ارزشهاست و بقای هر جامعه در طول زمان مشروط به انتقال قاعدهمند ارزشها از نسلی به نسل دیگر است. از آنجائیکه تمامی انواع سازمانها در بطن جامعه متولد شده و با ارزشها و باورهای آن رشد مییابند، ...

 • شناسایی گوناگونی ارزشهای کاری مبتنی بر تفاوت نسلها در محلکار 

  رستگار, عباسعلی; Rastgar, Abbasali; مسافری قمی, مراد; mosaferi ghomi, morad; یزدانی, حمیدرضا; عادل آذر, دکتر; دامغانیان, حسین (دانشگاه مازندرانUniversity of Mazandaran, 2017-02-19)
  همه ابعاد زندگی انسان تحت تاثیر ارزشهاست و بقای هر جامعه در طول زمان مشروط به انتقال قاعدهمند ارزشها از نسلی به نسل دیگر است. از آنجائیکه تمامی انواع سازمانها در بطن جامعه متولد شده و با ارزشها و باورهای آن رشد مییابند، ...