مرور بر اساس موضوع "Q factor"

  • حذف اثر جذب زمین با استفاده از فیلترهای خطی غیرپایا (Nonstationary linear filters) 

    گنجی, ایمان; Ganji, Iman; سیاهکوهی, حمیدرضا (موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهرانInstitute of Geophysics, University of Tehran, 2012-01-21)
    با توسعة روش‌های لرزه‌نگاری در بررسی ساختارهای زیرسطحی، بررسی محدودیت‌ها و مشکلات موجود در این زمینه نیز اهمیت پیدا کرده است. اصول لرزه‌نگاری بر مبنای انتشار امواج لرزه‌ای در محیط کشسان است. این امواج هنگام انتشار در محیط ...