مرور بر اساس موضوع "Q angle"

 • Bilateral Variability of the Quadriceps Angle (Q angle) in an Adult Indian Population 

  Veeramani, Raveendranath; Nachiket, Shankar; Sujatha, Narayanan; Priya, Ranganath; Rema, Devi (Mashhad University of Medical Sciences, 2011-09-01)
  Objective(s)The objective of this study was to document and explain bilateral differences in the Q angle.Materials and MethodsTwo hundred limbs of healthy adult Indian volunteers were studied. The Q angle was measured using ...

 • ارزیابی راستای کشکک در سندرم درد کشککی- رانی 

  ابراهیمی, زهره; Ebrahimi, Zohreh; اکبری, محمد; Akbari, Mohammad; امیری, علی; amiri, ali (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیShahid Beheshti University of Medical Sciences, 2015-12-22)
  مقدمه و اهداف سندرم دردکشککی- رانی یک عارضه رایج عضلانی- اسکلتی است. این سندرم، دارای عوامل مختلفی است. راستای نامناسب کشکک، به عنوان علت درد و اختلال مفصل کشککی- رانی، شناخته شده است. هدف از این مطالعه، مقایسه راستای کشکک ...

 • بررسی ارتباط بین راستای آناتومیکی اندام تحتانی و میزان زاویه کوادریسپس 

  مظفری پور, اسماعیل; رجبی, رضا; Rajabi, Reza; مینونژاد, هومن; minoonejad, hooman (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیShahid Beheshti University of Medical Sciences, 2016-12-21)
  مقدمه و هدف تغییرات در راستای اندام تحتانی به عنوان یک ریسک فاکتور برای آسیبهای این ناحیه تلقی می شود که زاویه Q نیز از این عوامل است، لذا هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط و میزان اثرگذاری عوامل آناتومیکی راستای اندام تحتانی ...

 • تأثیر 12 هفته تمرینات تراباند بر وضعیت زانو، زاویه Q و تعادل دردانش‌آموزان دارای زانوی پرانتزی 

  قاسمی, غلامعلی; ghasemi, gholamali; شیبانی, نرگس; Sheibani, Narges; قادریان, مهدی; ghaderiyan, mehdi (دانشگاه بیرجندUniversity of Birjand, 2018-01-21)
  زمینه و هدف: در سال های اخیر استفاده از تمرینات تراباند به دلیل هزینه پایین، نیاز به فضای کم و ایمن بودن، در توانبخشی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر 12 هفته تمرین تراباند بر وضعیت زانو، زاویه Q و ...

 • رابطه بین میزان اندازه زاویه Q و آسیب‌های غیربرخوردی اندام تحتانی در کاراته‌کاهای مرد 

  دادگر, حسین; dadgar, hosein; صاحب الزمانی, منصور; sahebozamani, mansour; نورایی, طهمورث; Noorai, tahmoures; شریفیان, اسماعیل; Sharifian, esmaiel (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-12-22)
  هدف از تحقیق، بررسی میزان ارتباط بین زاویه Q و آسیب‌های غیربرخوردی در اندام تحتانی کاراته‌کاهای مرد است. از میان 288 کارته‌کای حرفه‌ای با کمربند سیاه و بالاتر که در شش باشگاه حرفه‌ای کاراته در کرمان مشغول به تمرین بودند، ...

 • روایی روش ابداعی پردازش تصویر در اندازه گیری زاویه Q در حالت درازکش 

  رحیمی, محمد; rahimi, mohammad; مهرشاد, ناصر; Mehrshad, naser (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2011-02-20)
  تغییرات زاویة Q، مهم ترین عامل بروز سندروم درد کشککی-رانی در تحقیقات مختلف گزارش شده است. در این پژوهش یک روش غیرتهاجمی جدید برای اندازه‌گیری زاویة Q ارائه شده است. هدف از پژوهش حاضر، طراحی و تعیین روایی یک سیستم اندازه‌گیری ...

 • مقایسه قدرت عضلات اندام تحتانی، زاویۀ Q، واروس و والگوس زانو در زنان مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال با افراد سالم 

  یلفانی, علی; Yalfani, Ali; رئیسی, زهرا; Raisi, Zahra (دانشگاه بوعلی سینا, 2013-01-20)
  سندرم درد پاتلوفمورال یکی از شایعترین علل درد قدامی زانو است. این سندرم با درد در اطراف و پشت زانو همراه است که ناشی از تغییرات فیزیکی و بیومکانیکی پاتلا است. هدف این مطالعه، مقایسۀ قدرت اندام تحتانی، زاویۀ Q، واروس و ...

 • مقایسۀ طول ایلیوتیبیال باند و زاویۀ Q در ورزشکاران با و بدون سندروم درد کشککی رانی 

  موسوی, سیده لیلا; mousavi, seyede leila; نورسته, علی اصغر (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2011-02-20)
  درد کشککی رانی، 25 تا 40 درصد از مشکلات زانوی مراجعان مراکز پزشکی ورزشی است. هدف از این تحقیق، مقایس? انعطاف‌پذیری عضلانی در ورزشکاران با و بدون سندروم درد کشککی رانی است. آزمودنی‌ها شامل 30 ورزشکار بودند. 15 زن ورزشکار ...