مرور بر اساس موضوع "Q Vector"

  • سازوکار شکل‌گیری چرخند در بادپناه کوهستان زاگرس 

    جهانبخش, سعید; خورشیددوست, علی محمد; میر هاشمی, حمید; mirhashemi, hamid (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2018-05-22)
    کوهستان زاگرس با جهت‌گیری شمال غربی ـ جنوب شرقی، سدی در برابر جریان‌های غربی محسوب می‌شود. مطالعۀ حاضر به‌منظور یافتن سازوکاری برای تشریح نوع ویژه‌ای از رخداد چرخندزایی در بادپناه زاگرس انجام شد. بررسی شش نمونه چرخندزایی ...