مرور بر اساس موضوع "Q Tobins"

  • تأثیر پیش‌بینی سود توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت 

    صالح نژاد, حسن; وقفی, سید حسام; VAGHFI, seyed hesam (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2016-05-21)
    پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان پیش‌بینی سود توسط مدیریت با ریسک و ارزش شرکت‌ها با استفاده از داده‌های تاریخی سال‌های 1387 تا 1392 مربوط به 110شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. انتظار می‌رود شرکت‌های ...