مرور بر اساس موضوع "Q Metho"

  • شناسایی الگوهای ذهنی کارآفرینان نسبت به کارآفرینی فرهنگی با استفاده از روش کیو 

    محمدی, اسفندیار; mohammadi, esfandyar; شرفی, وحید; صیدیوسفی, معصومه; sydusefi, masumeh; صیدیوسفی, ناهید (دانشکده کارآفرینی, 2018-09-23)
    کارآفرینی فرهنگی یکی از ابعاد توسعه‌ی اقتصادی است که تمرکز روی آن، از جمله عوامل پیشرفت و موفقیت کشورهای توسعه‌یافته به‌شمار می‌رود؛ نکته‌ای که موجب شده در ایران نیز بیش از پیش به این مقوله توجه شود. پژوهش حاضر به‌دنبال ...