مرور بر اساس موضوع "Q Learning"

  • حذف نویز به صورت فعال در سیگنال های باند باریک و طیف گسترده به کمک تکنیک یادگیری کیو 

    رئیسی, بهروز; Raeisy, Behrooz; گلبهار حقیقی, شاپور; Golbahar Haghighi, Sh.; صفوی, علی اکبر; Safavi, AliAkbar (معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2013-05-22)
    چکیده: آلودگی صوتی یکی از معضلات جدی جوامع صنعتی است. هر چند روش‌های سنتی متکی بر جذب صوت کاربردهای فراوانی دارند، اما این روش‌ها در فرکانس‌های پایین کارایی لازم را ندارند. برای غلبه بر این مشکل روش‌های فعال برای حذف نویز ...