مرور بر اساس موضوع "Q - methodology"

  • گفتمان کاوی الگوهای ذهنی خریداران محصولات جعلی برندهای لوکس بر مبنای روش شناسی کیو 

    خداداد حسینی, سید حمید; khodadad hosseini, Hamid; نجات, سهیل; Nejat, Soheil; هاشمی, مسلم; Hashemi, Moslem (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2017-05-22)
    امروزه به دلایل فراوانی خرید برندهای لوکس جعلی شدت یافته و بازار بسیار بزرگی را به خود اختصاص داده است. این موضوع باعث ضربه زدن به وجهه و اعتبار برند شرکت های معتبر می شود. دانستن دلایل خرید برندهای لوکس جعلی می تواند کمک ...

  • گفتمان کاوی الگوهای ذهنی خریداران محصولات جعلی برندهای لوکس بر مبنای روش شناسی کیو 

    خداداد حسینی, سید حمید; khodadad hosseini, Hamid; نجات, سهیل; Nejat, Soheil; هاشمی, مسلم; Hashemi, Moslem (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2017-05-22)
    امروزه به دلایل فراوانی خرید برندهای لوکس جعلی شدت یافته و بازار بسیار بزرگی را به خود اختصاص داده است. این موضوع باعث ضربه زدن به وجهه و اعتبار برند شرکت های معتبر می شود. دانستن دلایل خرید برندهای لوکس جعلی می تواند کمک ...