مرور بر اساس موضوع "Overfishing"

 • Fishery and biological aspects of anchovy Kilka ( Clupeonella engrauliformis) in the southern Caspian Sea 

  janbaz, aliasghar; Fazli, H.; Pourgholam, R.; Kaymaram, F.; Afraei Bandpei, M. A.; Abdolmaleki, S.; Khedmati, K. (Agricultural Research,Education and Extension Organization, 2012-10-01)
  This paper aimed to investigate the fishery and biological characteristics of anchovy Kilka in Iranian waters of the Caspian Sea from 2005-2007, including length and age structure ,Von Bertalanffy growth parameters, length ...

 • Fishery and biological aspects of anchovy Kilka ( Clupeonella engrauliformis) in the southern Caspian Sea 

  janbaz, aliasghar; Fazli, H.; Pourgholam, R.; Kaymaram, F.; Afraei Bandpei, M. A.; Abdolmaleki, S.; Khedmati, K. (Agricultural Research,Education and Extension Organization, 2012-10-01)
  This paper aimed to investigate the fishery and biological characteristics of anchovy Kilka in Iranian waters of the Caspian Sea from 2005-2007, including length and age structure ,Von Bertalanffy growth parameters, length ...

 • Fishery and biological aspects of anchovy Kilka ( Clupeonella engrauliformis) in the southern Caspian Sea 

  janbaz, aliasghar; Fazli, H.; Pourgholam, R.; Kaymaram, F.; Afraei Bandpei, M. A.; Abdolmaleki, S.; Khedmati, K. (Agricultural Research,Education and Extension Organization, 2012-10-01)
  This paper aimed to investigate the fishery and biological characteristics of anchovy Kilka in Iranian waters of the Caspian Sea from 2005-2007, including length and age structure ,Von Bertalanffy growth parameters, length ...

 • جایگاه اصل احتیاط در حمایت از محیط زیست دریایی 

  آرش پور, علیرضا; بنافی, فرشته; banafi, fereshteh (دانشگاه شیراز, 2018-02-20)
  اصل احتیاط از مهمترین اصولی است که در پرتو حقوق بین‌الملل محیط‌زیست توسعه‌یافته است و از آن به‌عنوان یکی از ارکان مهم بازدارندگی یاد می‌شود. بر اساس اصل مذکور، دولت‌ها تنها زمانی می‌توانند به عملی اقدام نمایند که عمل آن‌ها ...