مرور بر اساس موضوع "Barbus sharpeyi"

 • Analysis of saline activator solution effects on sperm quality indices of Barbus sharpeyi by image J software 

  Kalbassi, M. R.; Lorestani, R.; Ghafle Maramazi, J. (Agricultural Research,Education and Extension Organization, 2013-04-01)
  Regarding low fertilization rate of Barbus sharpeyi, one of the main Barbus species in south of Iran, saline activator solutions (SAS 1 and 2) were used for increasing of sperm activation and its sperm quality indices were ...

 • Haemato-immunological responses to diazinon chronic toxicity in Barbus sharpeyi 

  Alishahi, Mojtaba; Mohammadi, A.; Mesbah, M.; Razi Jalali, M. (Agricultural Research,Education and Extension Organization, 2016-04-01)
  The present research aimed to determine acute toxicity and evaluate the effect of sub-lethal concentrations of diazinon on some haematological and immunological parameters of Barbus sharpeyi by the Organization for Economic ...

 • A tri state mechanism for oxygen release in fish hemoglobin: Using Barbus sharpeyi as a model 

  Dayer, Mohammad; Dayer, Mohammad Saaid; Moosavi-Movahedi, Ali Akbar (Shiraz University Press, 2014-06-01)
  Hemoglobin is a porphyrin containing protein with an a2b2 tetrameric structure and like other porphyrin compounds shows spectral behavior of species specific characteristics. Researchers tend to relate bands in the hemoglobin ...

 • اثر سولفات مس و فرمالین بر پارامترهای خونی ماهی بنی 

  یادگار, ناهید; جواهری بابلی, مهران; ستاری, امیر; سلاطی, امیر پرویز (دانشگاه سمنان, 2011-11-22)
  خلاصه در این مطالعه تغییرات پارامترهای خونی 160 ماهی بنی Barbus sharpeyi یک هفته پس از تماس با غلظت های 75/1، 33/2،5/3،73/4و57/8 ppm فرمالدهید و 5/0، 1، 2، 5 و 10 ppm سولفات مس در مقایسه با گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفت. ...

 • تاثیر عصاره زنجبیل بر خون شناسی و پارامترهای سرم شناسی و میزان رشد در ماهی بنی (Barbus sharpeyi) 

  اسدی, طیبه; ASADI, TAYEBEH; زنگویی, نسیم; موسوی, سید محمد; Mousavi, Seyed Mohammad; یاوری, وحید (انجمن علوم و فنون دریاییKhorramshahr University of Marine Science and Technology, 2016-05-21)
  در دهه اخیر استفاده از گیاهان دارویی به عنوان محرک رشد و ایمنی در ماهیان پرورشی رو به افزایش است. در این مطالعه، اثرات عصاره ی گیاه زنجبیل (Zingiber officinale) بر رشد و پارامترهای خونی در ماهی انگشت قد بنی (Barbus sharpeyi) ...

 • تعیین محدوده سمّیت و غلظت نیمه‌کشندگی (LC50) اوژنول در ماهی بنی (Barbus sharpeyi) 

  موسوی, سید محمد; Mousavi, Seyed Mohammad; مجدی‌نسب, الهام; Majdi Nasab, E.; یاوری, وحید; Yavari, V.; رجب‌زاده قطرمی, ابراهیم; Rajabzadeh Ghatarami, E.; راضی جلالی, محمد; Razi Jalali, M. (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورResearch Institute of Forests and Rangelands, 2013-10-23)
  امروزه استفاده از گیاهان دارویی و جایگزینی آنها با مواد شیمیایی پرخطر در صنعت آبزی‌پروری رو به افزایش نهاده‌است. یکی از این داروهای گیاهی مورد استفاده عصاره گل میخک است که عمدتاً در صنعت آبزی‌پروری برای کاهش تنش، بیهوشی و ...

 • روند تغییرات سالانه هورمون‌های استروئیدی جنسی مولدین ماده بنی 

  محمدیان, تکاور; mohammadiyan, takavar; آلبوشوکه, سیدنادر; alboshokeh, seednader; محمدیان, علی; mohammadiyan, ali; مصباح, مهرزاد; mesbah, mehrzad; محمدی, اسماء; mohammadi, asma; شیرالی, طاهره; shirali, tahere (دانشگاه تهران, 2014-06-22)
  زمینه‌ ‌مطالعه: ماهی بنی با نام علمی ‌Barbus sharpeyi‌ یکی از مهمترین گونه‌های ماهیان با ارزش اقتصادی در آب‌های خوزستان بوده و ارزش غذایی آن حائز اهمیت است. هدف: با توجه به مشکلات تکثیر مصنوعی این ماهی و عدم پاسخ‌دهی یکسان ...