مرور بر اساس موضوع "" "materialism"

  • بررسی هستی‌شناسانۀ نظریات چارلز داروین و میشل فوکو 

    اسدی, فاضل; Asadi Amjad, Fazel; پورحسین اصلی, امین; Pourhossein Asli, Amin; مرندی, سید محمد; Marandi, Sayyid Mohammad (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2018-01-21)
    این مقاله در صدد تحلیلِ هستی‌شناسانۀ نظریات چارلز داروین و میشل فوکو با هدف دست‌یابی به وجوه اشتراک بین آن دو است. در نگاه نخستْ مقایسۀ چارلز داروین با میشل فوکو مقایسه‌ای ناهمگون است و شاید در بهترین حالت بعید به نظر ‌آید؛ ...