مرور بر اساس موضوع "" "Continuous flow"

  • کارایی جاذب پودر زیتون در حذف یون کروم از محلول های آبی باروش جریان پیوسته 

    منصوری چمه, سمیرا; mansuri chemeh, samira; شهیدی, علی; خاشعی سیوکی, عباس (انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایرانIranian Rainwater Catchment Systems Association, 2016-09-22)
    بحران آب در دهه اخیر به یکی از معضلات جوامع بشری تبدیل‌شده است. نیاز به تأمین و توسعه منابع آب جهت حفظ و گسترش منبع آبی امری ضروری است. انتشار فلزات سنگین در محیط‌زیست ناشی از صنعتی شدن و شهرنشینی، یک مسئله نگران‌کننده در ...