مرور بر اساس موضوع "" " روش عددی المان‌مجزا""

  • شبیه‌سازی عددی اثر زاویه شیب عقب تیغه PDC بر روی مکانیزم شکست سنگ با استفاده از روش المان مجزا 

    فاتحی مرجی, محمد; Fatehi Marji, Mohammad; مزروعی سبدانی, امیر حسین; Mazrouie, Amirhossien; نجفی, مهدی; Najafi, Mehdi; محبی, محسن; Mohebi, Mohsen; عبادی, مهاجر; Ebadi, Mohajer (انجمن ژئومکانیک نفت ایران, 2019-02-20)
    در صنعت نفت، عمران و معدن، از انواع مختلف ابزار برش جهت استخراج مواد سنگی استفاده می‌شود. از این‌ رو بررسی عکس العمل ابزار برش با سنگ می‌تواند راهکاری مناسب جهت تحلیل مسایل مرتبط با شکست‌های بوجود آمده در آن در زمان حفاری ...