مرور بر اساس موضوع "" ""

  • اثرات سطوح مختلف نیترات بر رشد و محتوای اسید چرب دو گونه از ریز جلبک‌های آب شیرین 

    نادری فارسانی, مهدی; Naderi Farsani, Mehdi; مشکینی, سعید; Naderi Farsani, Mehdi; مناف فر, رامین; بنایی, مهدی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 2015-05-22)
    نیتروژن به عنوان یکی از نوترینت¬های غذایی مهم جلبک¬های تک¬سلولی است که تغییر در غلظت آن تأثیر معنی داری در میزان رشد و ارزش غذایی جلبک¬های تک سلولی می گذارد. در این مطالعه تأثیر غلظت¬های مختلف نیترات (0، 62/0 ، 25/1، 5/2 ...