مرور بر اساس پدیدآور "z, gh"

  • عشق به همسر در شعر معاصر ایران 

    روزبه, محمد رضا; r, m; ضرورتی, قدرت الله; z, gh (دانشگاه سیستان و بلوچستانUSB-sistan and balouchestan university, 2014-05-22)
    تا پیش از عصر مشروطیت، معشوق شعر فارسی، غالباً با سیمایی کلّی، مبهم، فاقد هویت عینی و غرق در هاله‌ای از تقدس و رازناکی در شعر شاعران تجلی می‌یافت. اما از عصر مشروطه با ظهور گفتمان‌ های تازه؛ از جمله توجه به جایگاه زن و ...