مرور بر اساس پدیدآور "z, g"

  • پژوهشی در اخوانیه‌های معاصر 

    گلی زاده, پروین; g, p; ضرونی, قدرت اله; z, g; یاری, علی; y, a (دانشگاه سیستان و بلوچستانUSB-sistan and balouchestan university, 2017-11-22)
    اخوانیه و اخوانیهسرایی یکی از گونههای دیرپای ادبیات فارسی و جزو زیرشاخههای ادب غنایی است که شاعران از سدههای نخستین ادب فارسی، بدان توجه داشته‌اند. اخوانیه به اشعاری گفته میشود که میان دو شاعر که با یکدیگر رابطهی دوستی و ...