مرور بر اساس پدیدآور "i Seyedin Ardebili, Seyed Mehd"