مرور بر اساس پدیدآور "i Musavi, Had"

  • نظریه اعتباریات به‌مثابه فرانظریه اجتماعی نزد علامه طباطبایی و محقق عراقی 

    حسنی, سیدحمید رضا; Hasani, Sayyid Hamidreza; موسوی, هادی; i Musavi, Had (مجمع عالی حکمت اسلامی, 2016-12-21)
    در این نوشتار سعی داریم نظریه اعتبار و مفاهیم اعتباری را در نگاه اندیشمند‌انی چون محقق عراقی و علامه طباطبایی به هدف به دست آوردن یک فرانظریه اجتماعی به نمایش بگذاریم. این نظریه توانایی تبیین هستی‌شناختی پدیده‌های رفتاری ...