مرور بر اساس پدیدآور "i MohammadneJad, Shams"

  • تبیین مؤلفه های امنیتی مؤثر بر گرایش سرمایه گذاران به مهاجرت 

    دعاگویان, داود; Doagoyan, ÙDavood; بهشتی, محمدباقر; Beheshti, Mohammad Bagher; کوهی, کمال; koohi, kamal; محمدنژاد, شمسی; i MohammadneJad, Shams (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2013-09-23)
    مؤلفههای امنیت انتظامی یکی از عوامل مهم و اصلی تقویت و تضعیف کننده میزان جذب و دفع سرمایهگذار در یک جامعه است. در همین راستا، مقاله حاضر با هدف بررسی مؤلفههای امنیت انتظامی بر گرایش سرمایهگذاران به مهاجرت از استان آذربایجان ...