مرور بر اساس پدیدآور "i, PhD in Communication Sciences, Assistant ProfessorandFacultyMember, Institute for Humanitiesand Cultural Studies"

  • آسیب شناسی تلفن همراه بر خانواده 

    نصیری, بهاره; Nasir, Bahareh; بختیاری, آمنه; Bakhtiari, Ameneh (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2015-10-23)
    استفادة فراگیر از تلفن همراه به مثابة نیاز اجتناب‌ناپذیر در عصر ارتباطات مورد توجه خانواده‌هاست و می‌تواند کارکردهای متفاوتِ آشکار و نهانی در خانواده داشته باشد و باعث افزایش یا کاهش ضریب امنیت در خانواده شود. این مقاله ...