مرور بر اساس پدیدآور "i"

  • Effects of incorporation Spirulina platensis (Gomont, 1892) powder in wheat flour on chemical, microbial and sensory properties of pasta 

    Mostolizadeh, Seyed Saber; moradiy, moradiy; Mortazavi, Mohammad Seddiq; Motalebi, A. A.; Ghaeni, M. (Agricultural Research,Education and Extension Organization, 2020-01-01)
    Spirulina platensis a blue-green microalgae with unique nutrient content and numerous nutritional and therapeutic effects are employed in enrichment of various food products. Information about fortified pasta with S. ...

  • ساخت و اعتباریابی مقیاس صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان 

    کلهر, منوچهر; kalhor, rmanoocher; کرمی پور, محمدرضا; karamipour, mohammadreza; اسدی, مسعود; a, m (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنRudehen Islamic Azad University, 2019-05-22)
    پژوهش حاضر با هدف بررسی، ساخت و هنجاریابی صلاحیتهای حرفهای معلمان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع گرد آوری دادهها همبستگی بود. تمامی معلمان استان قزوین در سال تحصیلی 97-1396 جامعه آماری پژوهش حاضر را ...